Gammelt - Prosjekt DigiRek - Mer effektiv håndtering av byrårekvisisjoner

Juni 2015:
DigiRek-prosjektet termineres etter forprosjektet.

Forprosjektrapporten ble ferdigstilt primo februar 2015, omtrent i henhold til prosjektplanene. Den ble behandlet i NADAs styre i flere runder, og ble på initiativ fra styret sendt på "høring" til ressurspersoner i Schibsted og Amedia. Vurderingen fra disse kan oppsummeres slik:

— «DigiRek» vil ha begrenset kostnadsreduserende effekt for mediehusene

 • — Det foreligger en klar risiko knyttet til samlede utviklingskostnader

 • — For mediehusene vil det, på grunn av andre omfattende og prioriterte prosjekter, være svært utfordrende å engasjere seg i et «DigiRek» prosjekt i regi av NADA

De to første punktene kom overraskende, ut fra forprosjektrapportens konklusjoner som viste det motsatte. Det tredje punktet var en risiko som måtte påregnes, ettersom forprosjektet ikke hadde kartlagt tilgjengeligheten av nødvendige personressurser i de store mediehusene.

Det ble på NADAs styremøte tidlig i april 2015 gjort følgende vedtak: «Videre arbeid med og utvikling av DigiRek som en bransjedefinert nett- og serverbasert tjeneste for mottak, verifisering, digitalisering og arkivering av byrårekvisisjoner vedtas terminert.»

Dermed var det også uaktuelt å videreføre det tilhørende SkatteFUNN-støttede F&U-prosjektet, som het DigiRek F&U. Dette prosjektet ble formelt terminert med en Sluttrapport i juni 2015.

 

September 2014:
NADAs nye prosjekt «DigiRek» tar sikte på å forenkle, effektivisere og ikke minst gi mer fleksibilitet i avisenes og samkjøringenes håndtering av byrårekvisisjoner. Arbeidet i prosjektet ble startet opp tidlig i september 2014. Det er støttet av Forskningsrådet gjennom SkatteFUNN-ordningen.

NADA startet i september 2014 opp et nytt prosjekt, kalt DigiRek (for «Digitale Rekviser»). Prosjektet har vært under planlegging/forberedelse siden på vårparten og er støttet av Forskningsrådet.

DigiRek skal bli en nettbasert løsning for

 • — Å ta imot byrårekvisisjoner fra mediebyråene på alle aktuelle analoge og digitale formater

 • — Å tolke, digitalisere og lagre/arkivere disse

 • — Å overføre ekvivalente rekvisisjoner til mediene i ønskede digitale formater

 • — Å tilby naturlige tilleggstjenester, deriblant kontrollert brukertilgang til rekvis-arkivet

Det tas sikte på at løsningen skal være ferdig utviklet til bruk i avisene sent i 2016.

Avisenes direkte nytteverdi av DigiRek vil være bl.a. følgende:

 • — Mindre manuelt arbeid/mer automatikk i innlegging av rekviser i annonsesystemet

 • — Lavere feilprosent i de registrerte rekvisene

 • — Forbedret og forenklet rekvisisjonsarkivering med søkemuligheter

 • — Mer effektiv reklamasjonshåndtering

 • — Redusert underfakturering

Den planlagte DigiRek-løsningen vil gi

 • — Fleksibilitet: Endringer og tilpasninger håndteres ett sted

 • — Effektivitetsøkning i avisene: Automatisk digital import istedenfor manuell tasting

 • — Et grunnlag for kompetanse: Arbeid med relevante internasjonale standarder

 • — En basis som langsiktig ressurs for en komplett digital handelsprosess for annonser

Første fase i prosjektet er en kartleggings-/forprosjektfase som er planlagt å vare fra september til og med desember 2014. En detaljert kartlegging av dagens rekvisisjonsflyt inn til norske aviser og samkjøringer er nød­vendig for å kunne dokumentere totalprosjektets nytteverdi og for å få en bakgrunn/ramme for øvrig detaljspesifisering.