Support

Lage NADA-annonser

Denne og underliggende sider tar for seg hvordan man teknisk sett lager akseptable NADA-annonser. Først og fremst hvordan man går frem for at PDFene skal passere filsjekkingen på NADAexpress uten blokkerende feil. Dessuten tas det opp en del generelle tekniske forhold knyttet til avis- og magasinannonser.

Merk! Disse sidene er ikke rettet inn mot annonsedesign som sådan. Vil man lære å lage vakre eller effektive annonser, må man lete andre steder.

De underliggende sidene er organisert slik:

Grunnleggende

Forklarer hva det vil si at annonsene «går greit gjennom PDF-sjekkingen»; beskriver hvordan PDFer kan lages enten ved å eksportere direkte fra ombrekkingsprogrammer som Adobe InDesign eller ved å bruke Acrobat Distiller; tar opp forskjellene i krav til avisannonser og til magasinannonser.

Generelt om fonter

Riktig håndtering av fonter er viktig for å lage korrekte PDF-annonser. Det kan være nyttig med litt generell informasjon om fonter. På denne siden gis en kort gjennomgang.

Regler for fontbruk

På denne siden oppsummeres reglene som gjelder for bruk av fonter i NADA-annonser.

Transparens

Fra 01.01.2013 ble det åpnet for å bruke ekte transparens både i avisannonser og i magasinannonser. Her gjennomgås transparens generelt og litt om bakgrunnen for beslutningen om å åpne opp.

Om ICC-baserte farger i PDFer

Her forklares hva ICC-baserte farger er for noe og hvorfor man definerte et slikt fargesystem; det beskrives på generelt nivå hvordan man går frem for å bruke slike farger i PDF-filer; og hvilke regler som gjelder for NADA-filer og ICC-baserte farger.

Eksportprofiler

Mange programmer og versjoner lar spesielle «eksportprofiler» styre hvordan PDF blir laget. På disse sidene forklares bruken av slike eksportprofiler generelt og hvordan de må plasseres for at programmene skal finne dem.

Praktiske råd for avisannonser

Kort gjennomgang og forklaring av de kravene NADAexpress stiller til avisannonser. Tar dessuten opp en del utvalgte emner som modulstørrelser, eksakte størrelser på annonser o.l.

Praktiske råd for magasinannonser

Kort gjennomgang og forklaring av de kravene NADAexpress stiller til magasinannonser.

Lage annonser med InDesign [ Mac | Win ]

Her finner du informasjon om hvordan du lager korrekte NADA-PDFer i Adobe InDesign.

Output-fanen i oppsett av PDF-eksport fra InDesign

Detaljert og konkret gjennomgang og forklaring av hvordan man på Output-fanen styrer hvilke fargesystemer (CMYK eller ICC-basert) som skal brukes i PDFen som eksporteres.

Lage annonser med andre programmer

Tar for seg andre programmer som det kan være aktuelt å lage PDF-annonser med. Det finnes mange muligheter, og kvaliteten på resultatet kan variere. Programmer som nevnes er bl.a. MS Word, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ...

Modulkart for tabloidsider med 5 spalter

Detaljspesifikasjoner for det offisielle modulkartet for 5-spaltede tabloidsider, som normalt brukes på tekstsider.

Modulkart for tabloidsider med 6 spalter

Detaljspesifikasjoner for det offisielle modulkartet for 6-spaltede tabloidsider, som normalt brukes på annonsesider.