Support

Lage NADA annonser - Output-fanen i PDF-eksport fra InDesign

Nedenfor gås grundig gjennom bakgrunn og alternativer for valgene på Output-fanen. Hvis du bare trenger kjapp info om hvordan man setter opp Output-spesifikasjonen, hopp til nederst på siden!

Gjennomgang

Grunnleggende
Hvordan fargene i en PDF eksportert fra InDesign blir definert, bestemmes av hva man spesifiserer på Output-fanen i eksportspesifikasjonene. På denne supportsiden er det en grundig gjennomgang. Bl.a. brukes begrepet «dimensjon» om fargerom. Dette skal forstås slik:

 • — Et fargerom som bare kan uttrykke lyshet/mørkhet i en bestemt fargesjattering, kaller vi for et 1-dimensjonalt fargerom. Det mest typiske er fargerommet som brukes av et gråtonebilde.

 • — Et fargerom som egner seg for å uttrykke skjermfarger, som jo er basert på 3 fargekomponenter (R, G, B), kaller vi 3-dimensjonalt.

 • — Et fargerom som egner for å uttrykke vanlige trykkfarger, kaller vi 4-dimensjonalt, fordi det er vanlig å trykke med de fire fargene Cyan, Magenta, Gult, Svart.

Et «tagget objekt» er et objekt som har en ICC-fargeprofil knyttet til seg. Det mest typiske eksempelet på dette vil være et bilde - et foto. Disse har ofte/alltid en profil tilknyttet når de kommer fra kameraet.

De innstillingene som finnes

På Output-fanen er det i feltet for Color følgende innstillinger.

Det er tre valg for Color Conversion:

i) No Color Conversion
ii) Convert to Destination
iii) Convert to Destination (Preserve Numbers)

Med disse bestemmes om det skal gjøres en fargekonvertering ved PDF-genereringen eller ikke.

 • — Det er et felt for å angi Destination Profile. Denne er bare nødvendig å angi dersom det skal fargekonverteres - altså ii) eller iii) over.

 • — Det er et valg for å angi Profile Inclusion Policy. Det er dette valget som bestemmer hva slags farger det skal være i PDFen - altså om disse skal være rene RGB- eller CMYK-farger, eller om de skal være ICC-baserte.

Med disse tre innstillingene angir man hva slags fargekonvertering som skal finne sted og hvilke(t) fargerom fargene i PDFen skal beskrives i.

No Color Conversion
Dette betyr at farger ikke skal konverteres ved PDF-genereringen - fargene skal være angitt som i InDesign. Det gjenstår bare å bestemme hvordan de fargene som finnes i InDesign-dokumentet skal uttrykkes, og dette avgjøres av hvilken Profile Inclusion Policy man velger. Her er det fire muligheter:

 • — Don't Include Profiles

 • — Include All Profiles

 • — Include Tagged Source Profiles

 • — Include All RGB and Tagged Source CMYK Profiles

Don't Include Profiles
I PDFen vil fargene være angitt i ett eller flere av fargerommene deviceGray, deviceRGB, deviceCMYK. Altså ingen ICC-baserte farger. Men fordi alle taggete objekter vil miste sin profil, og fordi det heller ikke blir med informasjon om WorkingRGB og WorkingCMYK (som begge er angitt i InDesign), er alle muligheter for skikkelig fargestyring borte - mottaker aner ingenting om noenting, for å si det sånn.

Include All Profiles
Her blir alle profiler med: Både de fra taggete objekter, destination, WorkingRGB og WorkingCMYK. Det betyr at all farge i filen er ICC-basert - eller angitt i CIE eller Lab eller andre sjeldent brukte fargerom.

Include Tagged Source Profiles
Bare profiler fra taggete objekter, typisk bilder. Mens utaggete objekter av alle slag vil være profilløse, og siden det heller ikke er info i filen om Destination, vil disse fremstå som ukalibrerte. I en PDF eksportert med en slik innstilling, vil det kunne være både ICC-baserte farger og deviceRGB og deviceCMYK.

Include All RGB and Tagged Source CMYK Profiles
Dette er egentlig en blanding av de to foregående: «All» for 3k-farger og «Tagged» for 4k-farger. Det betyr at hånddefinerte CMYK-objekter og importerte utaggete CMYK-objekter vil fremstå som ukalibrerte, og derved være uttrykt i deviceCMYK. Derimot vil det ikke være noe deviceRGB-farge i filen. All 3-komponent farge vil være ICC-basert.

De to «Convert to …»-variantene
For disse to må nødvendigvis en Destination profil være definert.

Forskjellen på ii) og iii) er følgende: Convert to Destination (Preserve Numbers) lar være å konvertere følgende: U-taggete objekter i riktig dimensjon. Et objekt kan være enten et importert objekt (typisk et bilde), eller det kan være håndtegnet lineart (streker, … ) eller tekst. I dette tilfellet blir disse med andre ord antatt å være i korrekt (Destination) fargerom allerede.

Her er det bare to alternativer for Profile Inclusion:

 • — Don't Include Profiles

 • — Include Destination Profile

Med «Don't Include Profiles» blir det bare ett fargerom i annonsen: Enten deviceRGB eller deviceCMYK, avhengig av dimensjonen på Destination.

Med «Include Destination Profile» blir det bare ett fargerom i annonsen, nemlig det ICC-baserte fargerommet til Destination.

Innstillinger for PDFer til avis

Det forutsettes her at Working CMYK i de generelle fargeinnstillingene (Edit > Color Settings) er satt til avisprofilen WAN-IFRAnewspaper26v5.icc, som den skal være når man jobber med annonser til avis. På Output-fanen i PDF-eksporten skal da innstillingene være slik:

Color Conversion: Convert to Destination eller Convert to Destination (Preserve Numbers)
Destination profile: WAN-IFRAnewspaper26v5
Profile Inclusion Policy. Don't Include Profiles

Husk også at NADA har laget en egen, nedlastbar eksportprofil, som gir deg disse innstillingene automatisk. På siden Lage annonser med InDesign står det mer om hvordan slike nedlastede eksportprofiler skal håndteres.

Innstillinger for PDFer til magasin

Det forutsettes her at Working CMYK i de generelle fargeinnstillingene (Edit > Color Settings) er satt til den profilen som gjelder for det magasinet og den delen (omslag, materie) annonsen er til. Hvilken profil dette faktisk er, er angitt på denne siden. Vi kaller denne for AktuellMagasinProfil.

På Output-fanen i PDF-eksporten kan man da la innstillingene være slik:

Color Conversion: Convert to Destination eller Convert to Destination (Preserve Numbers)
Destination Profile: AktuellMagasinProfil.
Profile Inclusion Policy. Don't Include Profiles

Dette vil gi en annonse i deviceCMYK tilpasset magasinets fargerom.

Forskjell mellom «Convert to Destination» og «Convert to Destination (Preserve Numbers)» blir det bare dersom Working CMYK er forskjellig fra AktuellMagasinProfil. Forskjellen vil merkes i elementer (tekst, rammer) som er angitt i CMYK-farge i InDesign-dokumentet. Hvis man, når man manuelt spesifiserer en slik farge i InDesign, mener å angi at denne fargen er i fargerommet som bestemmes av AktuellMagasinProfil, skal man bruke «Convert to Destination (Preserve Numbers)». Hvis ikke - og da betyr det at InDesign vil oppfatte fargen til å være angitt i WorkingCMYK - skal man bruke «Convert to Destination».

Men man kan også bruke følgende innstillinger:

Color Conversion: No Color Conversion
Destination Profile: <kan ikke angis>
Profile Inclusion Policy. Include All Profiles

Dette vil gi en fil med bare ICC-basert farge, og dermed har mottakende magasin de beste mulighetene for å fargekonvertere korrekt.