NADAexpress sending

NADAexpress Mottak

 

Aktuelt - tidligere saker

27.12.2012 – Ekte transparens OK fra 1. januar 2013

Fra årsskiftet 2012/2013 har NADAexpress åpnet for annonser med ekte transparens. Det betyr at avsenderne ikke lenger trenger å flate ut transparens i annonsene sine før sending. Dette gjelder både for avisannonser og magasinannonser.

NADA er alltid interessert i å gjøre NADAexpress enklere å bruke. For mange avsendere vil det trolig være en stor fordel at annonser med ekte transparens slippes gjennom med bare en advarsel. Ikke minst fordi transparens-funksjonalitet tas i bruk på stadig flere områder av programmer som produserer PDF.

Endelig beslutning om å åpne for transparens ble tatt sommeren 2012. I september gikk det ut melding til alle NADA-mottakere om saken, og at iverksettelse ble ved årsskiftet. Mottakerne har således hatt god tid til å forberede seg og til å gjennomføre nødvendig testing. NADA regner med at overgangen skal gå greit.

Sjekking i NADAexpress gir fra årsskiftet bare advarsel for ekte transparens. Grunnen til fortsatt å si fra om transparens i det hele tatt er at det i en overgangsperiode muligens kan være nyttig å slå fast om annonsen har transparens eller ikke.

Les mer om transparens her.

14.06.2012 – NADAexpress oppdatert

Natt til torsdag 14. juni ble NADAexpress oppdatert til ny versjon. Mye av utviklingsjobben har denne gangen vært å rydde opp i og strukturere gammel kode. I tillegg er NADAs egen håndtering av katalogen, altså mottakerlisten, blitt en integrert del av NADAexpress. Hensikten med begge disse grepene er å klargjøre for videre utvikling av NADAexpress i tråd med NADAs strategi og planer.

Blant de synlige forbedringene i denne versjonen av NADAexpress er:

 • — Det er ryddet i html-oppsettene, slik at sidene nå i hovedsak fremstår som ryddigere og mer ensartet i alle vanlige kombinasjoner av nettleser og OS.

 • — På følgeseddelsiden for avis er det knyttet en grafisk kalenderkontroll til feltet for innrykksdatoer. Dermed er det uhyre enkelt å legge inn dato(er) i riktig format.

 • — I NADAkatalogen kan det nå knyttes ekstra informasjonstekst til hver enkelt mottaker. Denne teksten blir vist på følgeseddelsiden. Utnyttelsen er beskjeden foreløpig, men det kommer! Mottakere som vil ha en slik tilknyttet tekst, kan kontakte NADA support.

 • — På følgeseddelsiden er det lagt inn en søkefunksjon. Det søkes i katalogen og i tilknyttet informasjonstekst.

01.04.2012 – Husk på – ny fargestyring avis!

Som varslet på dette nettstedet i god tid før jul, ble fargestyringsstandarden for norske avisannonser endret fra årsskiftet. Da gikk vi over til den internasjonale standarden for avistrykk – ISO 12647-3. Både de som produserer annonsemateriellet og avisene som trykker det, må sørge for at produksjonsprosessen er tilpasset dette.

Endringene i fargestyringsopplegget som materiellprodusentene må gjøre, er forholdsvis enkle, og de er godt beskrevet på NADAs supportsider. Hovedsaken er å bruke ISO 12647-3 sine ICC-profiler til å styre fargekonverteringen istedenfor den lineære ICC-profilen fra NADA. De nye ICC-profilene kan lastes ned herfra.

Avisenes endringer er også beskrevet på supportsidene. Disse vil for mange være mer omfattende, og endringene har derfor vært varslet om i lengre tid.

En gruppe som har vurdert standardendringen, gjennomførte i oktober en serie prøvetrykk hos Nr1 Trykk på Lillestrøm. Prøvetrykkene viste klart at trykkresultatet vil bli minst like bra med ny standard som med den utgående, men også at det vil være en klar fordel om såvel avsendere som mottakere klarer å legge om så tett opp til årsskiftet som mulig.

02.12.2011 – Endret standard for fargestyring i avisannonser fra nyttår

Som mange kanskje har fått med seg allerede, endres fargestyringsstandarden for norske avisannonser fra nyttår. Da går også vi her i landet over til den internasjonale standarden for avistrykk – ISO 12647-3. Både de som produserer annonsemateriellet og avisene som trykker det, må gjøre endringer i produksjonsprosessen sin.

Endringene i fargestyringsopplegget som de som produserer materiell til avis må gjøre når de går over til å lage annonser for innrykk i 2012, er forholdsvis enkle. De er godt beskrevet på NADAs supportsider. Hovedsaken er å bruke ISO 12647-3 sine ICC-profiler til å styre fargekonverteringen istedenfor dagens lineære ICC-profil fra NADA. Disse nye ICC-profilene kan lastes ned herfra.

Avisenes nødvendige endringer er også beskrevet på supportsidene. Disse vil for mange være mer omfattende, og varsling direkte til avisene fant derfor sted for en måneds tid siden.

02.12.2011 – Strategiarbeid

NADA gjennomførte et omfattende strategiarbeid rundt årsskiftet 2010/2011. Hovedkonklusjonen fra dette arbeidet ble å prioritere NADAexpress og tjenester knyttet til annonsedistribusjon enda høyere enn før. Innsatsen på andre områder blir redusert tilsvarende. Det er på denne bakgrunn fargestyringsendringen må oppfattes: NADA vil ikke lenger legge innsats i å vedlikeholde en egen særnorsk standard for fargestyring. Et annet felt som NADA foreløpig ikke skal jobbe mer med fremover, er det som har blitt kalt NADA Bizloop og som går på digital flyt for annonsebestillinger.

02.12.2011 – Utviklingsplaner

En konsekvens av den vedtatte strategien, er økt satsing på NADAexpress. Det første resultatet av dette kom allerede i juli, med en NADAexpress-versjon med klart forbedret visning av resultater fra PDF-sjekkingen, og med et integrert tospråklig Hjelp-system. Kommende versjon vil i første omgang inneholde utvidet funksjonalitet for mottakerne, slik at disse kan legge inn informasjon om ønskede filformater og overføringsmåter og -adresser. Dette vil gjøre at de som ønsker det, etter hvert vil kunne ta PDF og følgeseddelinformasjon rett inn i egne produksjonssystem. Planene for påfølgende releaser går bl.a. på å gjøre kataloginformasjonen mer oversiktlig for dem som sender, slik at det blir enklere å finne frem til riktig mottaker.

16.09.11 - Ny fargestyringsstandard fra nyttår

I en årrekke har vi i Norge hatt en egen særnorsk fargestyringsstandard for avisannonser, kalt «lineær avisproduksjon». Fra 1. januar 2012 gjelder ikke denne lenger. Da går Norge over til den internasjonale standarden for avistrykk – ISO 12647-3. Dette får konsekvenser både for de som produserer annonsemateriell og for avisene som trykker det.

Selv om overgangen ikke skjer før 1. januar 2012, legges allerede nå i september ut relevant stoff på NADAs supportsider. Dette gjøres for å si tydelig fra i god tid, og for at avisene skal ha tilstrekkelig tid på seg til å planlegge og gjennomføre overgangen.

Endringene i fargestyringsopplegget som de som lager materiell til avis må gjøre når tiden kommer, er forholdsvis enkle, og de er godt beskrevet på Supportsidene. De som produserer avisannonser kan foreløpig ta ting med ro. I hele 2011 er det den gamle lineære standarden som gjelder!

Overgang til ISO-standarden fra nyttår skyldes:

 • — I en tid med mange krevende og spennende oppgaver knyttet til videreutvikling av NADAs løsninger, må NADA prioritere ned arbeidet på fargestyringsområdet.

 • — ISO-standarden er utbredt og gjennomarbeidet.

 • — Det innebærer åpenbart noen fordeler å være på samme standard som resten av Europa.

05.07.11 - NADAexpress – ny visning av PDF-sjekking resultater

NADAexpress har fått en totalt endret visning av resultatene fra sjekkingen av PDF-annonser. Den nye versjonen er ryddigere og mer oversiktlig, og først og fremst mye mer interaktiv: Brukerne velger selv hvor dypt ned i sjekkeresultatene de vil se.

Resultatene er ordnet i forskjellige grupper: Farger; Fonter; Kvalitet; Struktur; Diverse. I tillegg kommer en Info-blokk, som er relativt lik slik den var før. Når resultatene vises, angis de bare av ett farget lite ikon pr gruppe, samt et farget stort ikon for hele filen under ett. Grønt = Alt OK; Gult betyr Advarsel; Rødt betyr Blokkerende feil; og Blått brukes på Info-blokken. Gule, røde og blå linjer har det som på engelsk kalles «disclosure triangles» - små fargede trekanter som kan klikkes på og som åpner for underliggende linjer med mer informasjon. Slik kan brukeren åpne og lukke deler av resultatene etter ønske og behov, og forhåpentligvis få vite akkurat det som trengs, og heller ikke mer. De dypeste feilmeldingene/forklaringene vises via NADAs nye Hjelp-system (se neste sak).

Merk: Selve reglene for hva som tillates i / kreves av PDFen og hva som gir advarsel/feilmelding, er ikke endret - det er bare fremvisningen av resultatene som er helt ny.

05.07.11 - NADAexpress – nytt Hjelp-system

Fram til i dag har NADAs on-line brukerstøtte vært organisert som ganske omfattende Support-sider på nettet. Nytten av disse er imidlertid størst når man driver med undersøkelser og skal finne ut av ting. De er kanskje ikke like praktiske akkurat når man sitter og jobber i f.eks. NADAexpress og har en akutt sak man skal ha svar på.

NADA har derfor laget et Hjelp-system knyttet direkte mot den enkelte side i NADAexpress. De aller fleste sider har fått et klikkbart Hjelp-ikon, plassert oppe i høyre hjørne. På noen omfattende sider, med klart markerte sidedeler, kan det tilogmed være flere slike ikoner. Når man klikker på et Hjelp-ikon åpnes det en boks som viser relevant informasjon for siden / stedet på siden. Boksen har ingen egen lukkerute, men blir lukket når det klikkes hvor som helst utenfor boksen.

Hjelp-systemet er greit å utvide med flere Hjelp-ikoner på flere forskjellige sider, og dette vil trolig skje i et visst tempo i tiden fremover. Merk at Hjelp-systemet ikke er søkbart: Den hjelpen som vises er dedikert den siden den henger på.

05.07.11 - NADAexpress – ikke lenger uregistrert bruk

Fra og med NADAexpress-releasen i juli 2011 er mulighetene for å arbeide som «uregistrert bruker» i NADAexpress stengt.

Samtidig med at slike løsninger som NADAexpress hele tiden videreutvikles og fornyes, må man vurdere om det er elementer i løsningen som ikke lenger bør være med. Gjør man ikke dette, og foretar man ikke en nødvendig luking en gang i mellom, vil løsningene etter hvert vokse ut over alle grenser. NADA har vurdert funksjonaliteten for uregistrert bruk, og funnet at denne ikke lenger forsvarer sin plass i løsningen. Følgende momenter spilte inn:

 • — Ikke mange brukere benyttet denne funksjonaliteten lenger.

 • — En eventuell motstand mot å la seg registrere antas å være mye mindre i dag enn da NADAexpress ble startet opp i 2003. Det å registrere seg som bruker av en tjeneste er i 2011 blitt en hverdagslig sak.

 • — Det å jobbe som uregistrert, ga svært begrensede muligheter: Bare enkeltvis sending, og bare til avis, ikke magasin. Og ingen brukerhistorie å se på. Alt i alt ingen god brukeropplevelse.

19.11.10 - NADAexpress – ny «motor»

Fra 19.11.2010 har NADAexpress fått ny programvare for sjekking av PDF-annonser. Dette gjelder både den vanlige manuelle tjenesten og program-til-program-tjenesten NADAexpress Web Services.

Tidligere ble det benyttet programmet pdfInspektor4 fra callas software GmbH, mens det nå kjøres et nyere og mye mer omfattende program, nemlig pdfToolboxServer 4, også fra callas.

På kort sikt vil det ikke merkes store forskjeller, bortsett fra at pdfToolboxServer er et mer robust program, slik at andelen tilfeller der motoren «kaster kortene» vil bli enda mye lavere enn dagens ca 0,05% – forhåpentligvis helt ned til 0%. Feilrapportering for filer med JPEG-feil er forbedret. Sjekkingen går også en god del raskere enn før.

pdfToolboxServer har også funksjonalitet bl.a. for fargekonvertering og for transparens-utflating. Dermed åpner motorbyttet for at NADAexpress – på litt sikt vel å merke – kan tilby brukerne slike muligheter, og dermed gjøre det lettere å få enda flere filer gjennom sjekkeprosessen uten blokkerende feil.

06.10.10 - NADA Annonsemottak 5.1 for Mac

NADA Annonsemottak 5.1 ble releaset tidlig i oktober. Den nye versjonen har betydelige forbedringer og forenklinger. Alle som har muligheten til det, bør oppgradere.

Installereren for NADA Annonsemottak 5.1 kan lastes ned herfra. Les veiledningen som følger med! Den nye versjonen vil installeres «oppå» en eventuell gammel 5.0.x-versjon og overta både innstillinger og mapper/filer.

NADA Annonsemottak 5.1 er kompatibel med nyeste versjon av Mac OS X, og krever minst OS X 10.4 for å kjøre. På NADA-Mac'er med enda eldre OS-versjon må OS'et oppgraderes før installasjon av det nye annonsemottaket.

Ny/forbedret funksjonalitet er bl.a.: Avis og magasin på samme mottak; Forenklet og forbedret følgeseddelvisning; Klart penere A4 følgeseddel; Mulig med automatisk utskrift av følgeseddel til PDF-fil; Lettere og bedre søkemuligheter i annonselisten.

NADA Annonsemottak 5.1 kommer med fullt oppdatert dokumentasjon integrert i løsningen.

18.05.10 – NADAexpress annonse nr 900.000

Tirsdag 18. mai omtrent midt på dagen gjorde NADAexpress sin sending nr 900 000. Mottaker var Aftenposten. De fire andre MediaNorge-avisene - Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad - var også mottakere av akkurat samme NADA-fil.

Annonsen var en M55-annonse for Stine Sofies Stiftelse. Den er en del av en storstilt holdningskampanje kalt «For barnas beste, må du tørre å tenke det verste.»

Avsender var McCann. Samme dag sendte dette reklamebyrået annonser i samme kampanje - i forskjellige størrelser og varianter - til en rekke andre aviser over hele landet og til i hvert fall syv magasiner.

Denne holdningskampanjen var vinnerløsningen i fjorårets Reklame for Alvor, som er reklamebransjens dugnad for gode formål. Etter grundig vurdering av 45 søkere bestemte styringsgruppen for Reklame for Alvor å gi Stine Sofies Stiftelse bransjens hjelp til å lære barn og voksne å si fra om vold.

Som vinner har Stine Sofies Stiftelse fått reklamehjelp for millioner fra reklamebransjen og mediene.

02.03.10 - Materiellsending med NADA er ikke bestilling

En sjelden gang iblant får NADA support henvendelser fra NADAexpress-brukere som «ikke har fått annonsen sin på trykk». Litt undersøkelse viser hver gang den samme historien. Materiellet er sendt og har kommet dit det skulle, men mottakeren vet ikke noe om annonsen og kjenner ikke til avsender av materiellet, og tiden har vært for knapp til å finne ut av saken.

For å være sikret riktig innrykking, kreves det normalt - i tillegg til at materiellet overføres med NADA - at det foreligger en annonsebestilling eller rekvisisjon eller en eller annen form for avtale med mottakende avis. Dette bør det refereres til i følgeseddelen. For de aller fleste er dette kurant og kjent stoff, men en liten påminnelse kan være på sin plass allikevel.

02.03.10 - NADAexpress følgeseddel

NADA driver et utstrakt testarbeid knyttet til videreutviklingen av NADAstasjon (se neste sak). For å få så realistiske testdata som mulig jobbes det med kopier av ekte annonsesendinger og følgesedler. Det er gledelig å se hvordan bruken av NADAs følgeseddel er blitt bedre og bedre over tid. Nesten alle avsendere passer i dag på å oppgi innrykksdato(er) i følgesedlene. Dette er til stor hjelp for mottakerne. Bruken av

 • — Byrårekvisnummer: Rekvisisjonsnummeret fra den som har bestilt annonsen, typisk fra et mediebyrå

 • — Medieordrenummer: Mottakende avis sin egen identifikasjon av ordren/annonsen - altså et ordrenummer man noen ganger har mottatt fra avisen

er også på bedringens vei.

02.03.10 - Status for NADAstasjon og NADAsentral

Det nettbaserte annonsemottaket NADAstasjon har vært i drift et drøyt halvår, med betydelige produktforbedringer underveis. I det seneste har en rekke nye aviser - både ganske små annonsemottakere og noen litt større - gått over til å ta imot på NADAstasjon. I alt er det nå ti forskjellige titler som jevnlig mottar annonsene sine denne veien. NADA skal nå i gang med å videreutvikle NADAstasjon til NADAsentral, et storskala nettbasert annonsemottak egnet for selv de største annonsemottakerne.

07.07.09 - NADAstasjon har startet opp

Mandag 6. juli ble NADAstasjon - NADAs nye nettbaserte annonsemottak for mindre aviser - startet opp. Ved oppstarten var to aviser registrert som brukere: Indre Akershus Blad og Kristiansand Avis. Disse to avisene kan dermed ta imot og jobbe med NADAannonsene i et web-basert annonsemottak direkte på nettet - maskinuavhengig og med fleksibel tilgang.

Arbeidet med konseptet nettbasert annonsemottak ble påbegynt for flere år siden. NADAstasjon er første versjon som er klar for praktisk bruk. Det er Graficonn Norge AS som har stått for programutviklingen. En prototype har vært i testdrift siden starten av 2009, med stadige forbedringer. NADAs supportpartner Modulo AS vil stå for brukerstøtten også på NADAstasjon.

Samtidig som NADAstasjon vil bli videreutviklet og forbedret, vil NADA og Graficonn fortsette arbeidet med å utvikle NADAsentral, som er fullversjonen av det nettbaserte annonsemottaket. Denne vil kunne håndtere også de største NADA-mottakerne. Planene går på å ha NADAsentral klar i første halvår 2010.

For aviser som fortsatt tar imot NADAannonser over ISDN, er tiden kommet for en snarlig overgang til NADAstasjon. Nå som NADAstasjon er i drift som et fullgodt nettbasert alternativ, nærmer tiden seg da ISDN-sendingene fra NADA vil bli slått av. NADA vil over sommerferien ta kontakt direkte med den enkelte avis og sørge for en grei overgang til NADAstasjon.

07.07.09 - Ny avis i NADA: Kristiansand Avis

Kristiansand Avis er fra og med 6. juli ny avis i NADA. Avisen er en gratis lokalavis som kommer ut en gang i uken. Opplaget er på 37.000. Avisen dekker alle husstandene i Kristiansand kommune, og distribueres også gjennom avisstativer og direkte til bedrifter. Avisen har et betydelig annonsevolum, og ser frem til å kunne ta imot annonser som sendes med NADA

25.05.09 - NADAcmyk: Dagens bruk - og fremtidens?

NADAs fargekonverteringstjeneste på nettet - NADAcmyk - har vært i drift snart et halvt års tid. Tjenesten har slått bra an. Til nå er godt over 1200 filer fargekonvertert. Snittet seneste måned er på drøyt 80 filer pr uke. Det har overhodet ikke vært tekniske driftsproblemer, og NADA har heller ikke hørt noe til eller fra eventuelle misfornøyde brukere.

NADAcmyk, slik tjenesten fungerer i dag, tar hånd om fargekonvertering av PDF-annonser til avis. Intet mer og intet mindre. Fargekonverteringen skjer i henhold til den ICC-profilen NADA har fått utviklet som en del av standarden for lineær avisproduksjon. Men det er tydelig at også andre filer enn rene avisannonser blir lastet opp og konvertert på NADAcmyk. Blant annet ser det ut til å være en del avissider som konverteres, sannsynligvis sider som senere blir sendt til eksternt trykkeri, og også andre mer «frittstående» dokumenter.

Dagens NADAcmyk er uhyre enkel i bruk. Det er absolutt ingen innstillinger eller valg som må gjøres før filen kan konverteres. Det skulle forsåvidt bare mangle - løsningen er jo en automat som bare utfører en eneste operasjon! Men ettersom behovet for nettbasert fargekonvertering av PDFer kan synes mer utbredt enn hva NADA forventet, har NADA gått litt i tenkeboksen: Vil det være interessant å videreutvikle NADAcmyk slik at brukerne i større grad kan styre konverteringen i forhold til hva den enkelte PDF skal brukes til? For eksempel kunne man tenke seg valg for magasinannonser, for hele avissider, for konvertering i henhold til den nye ISO-profilen og så videre. Litt lengre frem i tid ligger også muligheter for helt andre operasjoner på PDFene enn bare fargekonvertering.

Teknisk sett vil det neppe være vanskelig å utvide NADAcmyk til å dekke nye formål. Utfordringen ligger først og fremst i å finne en god løsning på brukergrensesnittet: Samtidig som enkelheten i bruk for dagens fargekonvertering av PDF-annonser til avis skal beholdes, må det legges inn lett tilgjengelige og selvforklarende valg for andre bruksmåter.

Ingen beslutning er fattet ennå. NADA er åpne for innspill fra brukere og andre interesserte med syn på saken.

10.03.09 - NADA Annonsemottak på en ny måte - det nærmer seg

NADA har i snart to års tid arbeidet med å få laget et nettbasert annonsemottak. Dette arbeidet går under prosjektnavnet NADAsentral. Nå begynner det å nærme seg at det første produktet kan slippes på markedet.

Et nettbasert annonsemottak vil si at aviser og magasiner som i dag bruker programmet NADA Annonsemottak på Mac, isteden kan holde oversikt over annonser og følgesedler via nettet. Selve annonsematerialet kan lastes ned direkte fra det nettbaserte mottaket, eller det kan overføres til en FTP-server hos mottaker. En konsekvens av den nye måten å gjøre ting på, er at avisen ikke trenger å bruke en egen «NADA-Mac» for å ta imot annonsene sine. En annnen konsekvens er at flere brukere i avisen kan se på og bruke annonsemottaket - samtidig og uten å flytte seg fra plassene sine.

Programvaren utvikles av firmaet GrafiConn AS i Trondheim. En prototype har vært i drift i mange måneder, og blitt stadig forbedret.

Planene nå går på at en noe begrenset versjon, beregnet for aviser og magasiner med et ikke alt for stort annonsevolum, skal settes i drift i 2. kvartal 2009 under navnet NADAstasjon. I første omgang vil det bli begrensninger på hvor mange aviser som får slippe til. Senere vil en versjon med full funksjonalitet og med kapasitet og sikkerhetsopplegg egnet for selv de største mottakere bli satt i drift, trolig under navnet NADAsentral.

NADA vil svært gjerne ha kontakt med aviser som synes dette høres interessant ut, og som kan ha lyst til å gå over til nettbasert annonsemottak før sommeren.

10.03.09 - NADAcmyk: Fargekonvertering av PDFer

NADA introduserte tjenesten NADAcmyk rett før jul, samtidig med at nettsidene våre ble lagt om. Det NADAcmyk gjør, er ganske enkelt å fargekonvertere PDFer i henhold til NADAs lineære ICC-profil, slik at fargene i PDF-annonsene passer for sending med NADAexpress. NADAcmyk konverterer nå annonse-PDFer hver eneste dag, og klager på resultatet er ikke mottatt. Tilgang til tjenesten får man fra den store røde knappen på startsiden www.nada.no. Ønsker eller trenger man enkel fargekonvertering til avis, er det bare å prøve!

22.12.08 - NADAcmyk - helt ny tjeneste fra NADA

NADAcmyk er en helt ny tjeneste fra NADA rettet mot brukere som ønsker hjelp til å få angitt fargene på riktig måte i PDF-annonser til aviser. NADAcmyk fargekonverterer PDF-annonser slik at de passer til å sendes med NADAexpress. Les mer her. Tjenesten er gratis og åpen for alle.

22.12.08 - Ny design på NADAs nettsted

Hele NADAs nettsted har fått nytt utseende og ny organisering. Nytt menysystem og dypere nesting av sidene gjør det lett å finne frem. Stoffet er blitt revidert og frisket opp. Mye nyskrevet stoff har kommet til. Prøv!

22.12.08 - Mer nytte av NADAbox

Med oppstarten av NADAcmyk øker nytten av å bruke NADAbox. Påslått NADAbox kan brukes til lagring av ferdigkonverterte annonser fra NADAcmyk, så man unngår en runde med nedlasting og ny opplasting.

15.10.08 - Ikke mange ISDN-baserte mottak igjen

NADAexpress benytter to typer overføring for å få annonsene frem til mottakerne: Den originale ISDN-baserte Transmission Manager og den Internettbaserte FTP-protokollen. Statistikkene over NADAexpress-sendinger som tas hver måned har lenge vist en nedadgående trend for ISDN-sendingene. I september 2008 var det bare 10 ISDN-baserte mottak igjen. Disse mottok 1,6 % av antall sendinger den måneden, og bare 1,1 % av sendt volum. Det kan se ut til at alle NADA-mottakere snart vil være over på FTP-baserte mottak med de fordelene dette innebærer.

15.10.08 - Ny og bedre NADA-maskin?

NADA anbefaler alle som fortsatt benytter ISDN, å gå over til FTP-basert annonsemottak. Som et ledd i en fullstendig overgang til nye og bedre NADA Annonsemottak tilbyr nå NADA support/Modulo nye Mac'er ferdig oppsatt med NADA Annonsemottak 5 og FTP-server. For mange annonsemottak vil en ny 20-tommers iMac med 2,4 GHz Intel Core 2 Duo prosessor være en ideell maskin. De aller minste mottakene vil kunne klare seg med en løsning bygget rundt en Mac Mini. Høres dette interessant ut? Ta i så fall kontakt med Helle Aass hos Modulo på epost: post@modulo.no eller tlf. 22 59 55 55. Du finner det aktuelle tilbudet her.

15.10.08 - NADAexpress Web Services - bruken tar seg opp

NADAexpress Web Services (NXWS) tillater programstyrt («automatisk») sending av annonser med NADAexpress. Dette er et tilbud til storprodusenter av annonser som har eget datasystem for produksjon av ferdige annonser, og som ønsker å la dette systemet ta hånd om sendingene også. NXWS ble introdusert på Standardiseringskonferansen i januar i år, og den første sendingen av en annonse for innrykking fant sted i mai. I september tok bruken seg litt opp, og det er nå to miljøer som jevnlig benytter NXWS-grensesnittet for å få sendt annonsene sine. Vil du vite mer om NXWS? I så fall - ta kontakt!

19.09.2008 - NADAexpress: Oppdaterte sjekkeprofiler

Fra og med 16.september har PDF-sjekkingen på NADAexpress foregått med oppdaterte sjekkeprofiler. Dette gjelder både avis og magasin. Forbedringen består i at enkelte filer med forløpninger med komplisert fargekoding tidligere urettmessig fikk blokkerende feil. Disse slipper nå igjennom sjekkingen slik de skal. For å kunne få til dette, har NADA måttet endre litt på testene sine, slik at rapporteringen fra filsjekkingen vil kunne se litt annerledes ut enn før.

19.09.2008 - NADAexpress: Grundigere sjekk av bildedata

Tidligere hendte det en sjelden gang at PDFer med feil i selve JPEG-kodingen av bilder ble sendt ut fra NADAexpress. Årsaken var stort sett at deler av dataene for et bilde i PDF-filen var blitt ødelagt/overskrevet før eller under overføring til NADA. I slutten av august utvidet NADA PDF-sjekkingen sin til å pakke opp og tolke alle bildedata i filene, nettopp for å avdekke slike feil. Etter den tid har det blitt oppdaget og stanset et par slike filer. En følge av den grundigere bildegjennomgangen er at rapporteringen om antall plater er blitt enda mer korrekt.

19.09.2008 - NADAbox - interessant for flere?

NADAbox er en lagringsmulighet på NADAexpress der registrerte brukere kan ta vare på PDFer de har lastet opp. Bruker man NADAbox, trenger man ikke laste annonsen opp på nytt igjen dersom man senere skal sende den til flere mottakere. Snart vil NADAbox også bli brukt til integrasjon med andre, nye NADA-løsninger.

Introduksjonen av NADAbox-funksjonaliteten skjedde akkurat da fellesferien startet, og en del gikk kanskje glipp av den. NADA benytter anledningen til å oppfordre interesserte til å lese mer om NADAbox enten i forrige nyhetsbrev eller her.

09.07.2008 - NADAexpress: Bra første halvår 2008

Første halvår 2008 ble det beste i NADAexpress historie. Antall sendinger ble på hele 108 633 - første gang over 100 000 på halvåret. Spesielt februar og april var strålende måneder.

09.07.2008 - Ny funksjon i NADAexpress

NADAexpress har blitt enda bedre, grunnet ny funksjonalitet som kan være nyttig for mange brukere. Denne funksjonaliteten har fått navnet NADAbox, og er kort fortalt en lagringsmulighet på NADAexpress-serveren for hver enkelt registrerte bruker.
Nedenfor står en hurtiginnføring i hva NADAbox er og hvordan den kan brukes. En mer utfyllende beskrivelse finnes her.

09.07.2008 - NADAbox: Hver bruker sitt eget lagringsområde

Fra og med den nye NADAexpress-versjonen som ble satt i drift om kvelden 8.juli, har hver registrert bruker fått sitt eget lagringsområde på NADAexpress-serveren. Dette kan - i første omgang - brukes til å ta vare på en kopi av annonsene som er sendt. Gjør man det, trenger man ikke laste annonsen opp på nytt igjen dersom man senere skal sende den til flere mottakere.

Snart vil NADAbox også bli brukt for integrasjon med andre nye NADA-løsninger.

09.07.2008 - NADAbox: Mini bruksanvisning

For å ta i bruk NADAboxen må man gå inn på Brukerdata-siden sin og slå på egen NADAbox ved å velge «Ja» i menyen for NADAbox. Det er alt! Etterpå vil man - på Filen-er-sendt-siden - enkelt kunne navngi og lagre filer man ønsker å ta vare på for eventuell senere bruk. På siden der man velger annonse for sending, kan man velge en fil fra NADAboxen istedenfor en fil fra egen maskin.

På Brukerdata-siden kan man også sette opp hvor lenge lagrede filer skal ligge i NADAboxen før systemet fjerner dem.

Endelig finnes det også en side der du kan se en oversikt over innholdet i din NADAbox, med underliggende muligheter for å se på, endre navn på eller slette hver enkelt fil.

09.07.2008 - NADAexpress Mottakersjekk - sendinger fra flere servere

Det sendes nå en del annonser med NADAexpress Web Services. Disse sendes fra en annen server enn den vanlige NADAexpress-serveren. Mottakersjekken i den nye NADAexpress-versjonen kan nå vise også disse sendingene - det har ikke vært mulig tidligere. Listeentries som har sitt opphav på NXWS-serveren vises med avvikende bakgrunnsfarge. Det er lagt inn meny på Mottakersjekk-siden for å velge hvilke(n) server(e) man skal se på sendingene fra; det naturlige er å la valget bli stående på <Alle>.

04.06.08 - NADA Bizloop - hva er det?

NADA Bizloop er det nye navnet på NADAs arbeidsområde knyttet til forretningsstrømmene rundt annonsering i avis. Dette omfatter bl.a. områdene Digital Annonsebestilling, Digital Kvittering og Digital Fakturering. NADA har startet opp igjen aktivt prosjektarbeide på området sammen med representanter for interesserte mediebyråer og aviser.

04.06.08 - Bizloop: OMD sender digitale rekvisisjoner

Etter en kort opplæringsperiode begynte mediebyrået OMD 08.05.2008 å sende digitale rekviser til de av mediene som kan ta imot dette. OMD sender dermed digitalt på akkurat samme måte som Carat/Vizeum har gjort dette en stund. OMD ser også for seg tilleggsnytter ved å bruke den digitale løsningen. Bl.a. er det faktisk en del medier som ikke har faks, og som hittil har vært avhengig av et tungvint scanneopplegg for å kunne motta ordre. Med den nye digitale rekvis-modulen er det uhyre enkelt å generere PDF direkte til disse mediene.

04.06.08 - Bizloop: MediaNorge-systemet tar imot digitale rekvisisjoner

Etter opprettelsen av Media Norge Salg, er det blitt en del endringer i navnene på de tidligere FireStore-mediene som tar imot digitale rekvisisjoner når de sendes direkte til samkjøringen. I tillegg er det kommet til noen nye medier. Mer informasjon om dette finner du her.

04.06.08 - PDF-versjon i annonser på NADAexpress

Det kommer fra tid til annen spørsmål til NADA support om hvilken versjon av PDF-formatet som anbefales brukt i avis-annonser via NADAexpress. Dette er en innstilling som settes i det eksport-oppsettet man har for å få lagret annonsen som PDF-fil, og en innstilling i Acrobat Distiller.

Akseptable PDF-versjoner er PDF 1.3 og 1.4. Bruker man nyere enn dette, kan det være vanskelig for enkelte mottakere å benytte filen. Eldre versjoner enn PDF 1.3 har ikke nok funksjonalitet.

I skrivende stund undersøker PDF-sjekkeren i NADAexpress bare at det ikke brukes alt for gammel versjon - det er ingen sjekk oppover. Det er godt mulig at det vil komme en endring på dette om ikke alt for lenge.

24.04.08 - Mediebedriftenes Landsforening inviterer til seminaret Fokus FørTrykk 19.-20. mai 2008

Seminaret har to hovedtema:

Mandag 19. mai setter vi fokus på bilder og bildebehandling. Gjennom ulike innlegg vil vi blant annet få innblikk i programvare, formater, arkivering og automatisert bildebehandling. I tillegg vil det danske firmaet Webproof presentere sin løsning for en mer effektiv annonseproduksjon.

Tirsdag 20. mai er det malstyrt redaksjonell produksjon som står på programmet. I tillegg til to case-aviser vil det bli innlegg som diskuterer hva god malstyrt produksjon er og hva det ikke er. Det hele avsluttes med et innlegg som retter blikket mot morgendagens mediebrukere.
Seminaret avholdes på Vika Atrium i Oslo, 19. – 20. mai 2008. Fullstendig program kan lastes ned her.

21.02.08 - Sending nr 500.000 fra NADAexpress

Tidlig på morgenen torsdag 21.februar gikk annonsesending nr 500.000 fra NADAexpress. Annonsen var en stillingsannonse for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sendt til Aftenposten fra Media Plus.

14.02.08 - PDF-sjekkeren i NADAexpress oppgradert til pdfInspektor4

Til å kontrollere PDF-filene før de kan sendes til mottakerne, bruker NADAexpress programmet pdfInspektor fra det tyske firmaet Callas. De siste par årene har NADA benyttet stadig nyere versjoner av pdfInspektor3, som tilsvarer preflight-motoren i Acrobat 7. Men nå er NADAexpress oppgradert til pdfInspektor4. NADA har gjennomført en lang rekke tester som viser at resultatene fra pdfInspektor4 er like bra eller bedre enn de fra forgjengeren. Samtidig er pdfInspektor4 noe mer fleksibel når det gjelder å håndtere PDFer med små tekniske svakheter i selve filen. NADAexpress får med dette PDF-sjekking som er kompatibel med Acrobat 8. Les mer om oppgraderingen her.

12.02.08 - Ny versjon av NADAexpress - et par små endringer i PDF-sjekkingen

Natt til tirsdag 12.02.2008 ble NADAexpress oppgradert til en ny versjon. Samtidig ble det lagt inn oppdaterte sjekkeprofiler for PDF-filer. Det store flertall av brukerne vil ikke merke noe til noe av dette(!). Allikevel gis det for ordens skyld en kort beskrivelse av disse endringene.

Den nye programversjonen av NADAexpress er laget for å lette håndteringen av de tre forskjellige NADAexpress-instansene som nå faktisk finnes («vanlig» NADAexpress, testversjonen og den nye serveren der NADAexpress Web Services kjøres). Så det er mest snakk om forbedrede administrasjonsverktøy, samt noen endringer som vil bli beskrevet når NXWS tas i full bruk i produksjon.

I de nye PDF sjekkeprofilene er det to små endringer:

 • — Det gis nå en særskilt feilmelding ved bruk av MultipleMaster-fonter. Tidligere gikk denne feilen i sekkeposten «Ukjent fonttype». Endringen gjelder både avisprofilen og magasinprofilen.

 • — Sjekkeprofilen for avis har en test for «Mikrotynn strek», som brukes til å gi en advarsel dersom PDFen inneholder linjer med tykkelse mindre enn 0,1 punkt. Det nye er at denne advarselen nå ikke gis for linjer uten synlig farge.

05.02.2008 - Standardiseringskonferansen 2008

Standardiseringskonferansen 2008 ble avviklet på Oslo Kongressenter i Folkets Hus torsdag 24. januar. Det ble en vellykket konferanse med sterkt fokus på de prosjektene som NADA og Fagområde Avis i MBL arbeider med for tiden. I salen var det drøyt 50 deltakere, som fikk en interessant gjennomgang og god anledning til kommentarer og egne synspunkter.

NADAs nye storsatsing med arbeidsnavn NADAsentral ble presentert av NADA-sjef Per Edv. Trevland. Odd Bjørn Moen fra Media Plus og Hans Faye-Schjøll i Knowlex gikk gjennom NADAexpress Web Services, den nye «handsfree NADA»-muligheten som tas i bruk i disse dager. Hanne Josefsen fra Fargerommet AS holdt et engasjert foredrag der alle sider ved NADAs ICC-profil som kom sist sommer, ble belyst.

Etter lunsj ble det orientert om forprosjektet for en ny versjon av Aviskatalogen på Nett, før Helge Holbæk-Hanssen i MBL og Robert Ruud fra Landeandcompany fortalte om arbeidet med en ny multimedieindeks og ny avisundersøkelse. Tilslutt ble området Digitale annonsebestillinger grundig belyst av Per Edv. Trevland, Jens-Petter Arntzen fra Aftenposten og Tom Lorentzen fra Aegis Media Norge.

Følgende innlegg ble presentert:

 

07.11.2007 - Enda en bakkerekord på NADAexpress

Oktober 2007 ble en strålende måned for NADAexpress. For første gang ble det sendt mer enn 19 000 annonser. Den gamle rekorden på 18 406 annonser fra mars 2007 ble ettertrykkelig slått. Den nye rekorden lyder på 19 433 annonser.

For første gang var det også enkeltaviser som mottok mer enn 1000 sendinger fra NADAexpress på en måned. Fintellingen viser at Aftenposten og Bergens Tidende nå deler(!) den nye rekorden, som lyder på 1 064 sendinger i samme måned.

07.11.2007 - NADAexpress Web Services i praktisk test

NADAexpress WebServices (NXWS) er en ny tjeneste fra NADA, rettet mot masseavsendere av annonser til avis. Denne tjenesten er beskrevet i tidligere nyhetsbrev (2-2007; 3-2007). Det nye nå er at tjenesten er 100% ferdig utviklet av NADA, og at de første vellykkede testene er blitt kjørt fra eksterne utviklingsfirmaer. Det er for tiden flere forskjellige miljøer som driver med uttesting, så det er for tidlig å si hvem som blir den første avsender som tar i bruk NXWS til produksjonskjøring.

For dem som mottar annonser fra NADAexpress vil oppstarten av NXWS ikke ha andre konsekvenser enn at det vil komme enda flere annonser via NADA!

07.11.2007 - Gå over til å ta imot NADA på FTP!

Det er fortsatt en del NADA-mottakere som kjører annonsemottaket sitt på en gammel OS 9 Mac og tar imot annonsene over ISDN. Seneste statistikk viser at ca 3% av annonsemengden sendes på denne måten. Som et ledd i det standardiseringsarbeidet som er en viktig del av NADAs målsetning, arbeides det med å få alle NADA mottakere over på en oppdatert maskin- og programvareplattform slik at annonsene kan mottas på FTP og man kan benytte nyeste versjon av NADAs program for Annonsemottak. Dermed blir det gamle ISDN-mottaket overflødig og man kan evt. si opp ISDN-abonnementet. NADA oppfordrer de aktuelle brukerne til å oppgradere - se f.eks. tilbudet som beskrives i neste punkt.

07.11.2007 - Tilbud på ferdig oppsatt Mac for Annonsemottak

For å lette overgangen til en moderne Mac-plattform for NADA-mottaket, har NADA fått sin leverandør Modulo AS til å utarbeide et tilbud på en iMac komplett ferdig oppsatt med NADA Annonsemottak og FTP-basert mottak av annonsefiler. Interesserte aviser kan finne det aktuelle tilbudet her (oppdatert tilbud pr. 15.10.2008). Alternativt kan sikkert også avisens faste Mac-leverandør tilby noe tilsvarende.

01.10.2007 - Fargestyring til avis med NADAs ICC-profil

NADA har fått utarbeidet en oppdatert gjennomgang pr september 2007 av hvordan nyeste versjon av NADAs lineære ICC-profil skal benyttes for å få riktige farger i annonsene. Det er Hanne Josefsen i Fargerommet as som har utformet denne bruksanvisningen, som kan lastes ned herfra. Den samme informasjonen er også lagt ut på NADAs supportsider på nettet her. Les og lær!

01.10.2007 - Standardiseringskonferansen kommer i januar 2008

NADA arrangerer i samarbeid med MBL en årlig Standardiseringskonferanse. Vanligvis går denne sent på høsten, oftest i november. I år har NADA og MBL funnet det riktig å vente med Standardiseringskonferansen til annen halvdel av januar 2008. Nøyaktig dato er ikke 100% fastlagt ennå. Årsaken til at dette utsettes til over jul er at det er svært mye annet som foregår i november/desember. Vi kommer snart tilbake med mer informasjon.

01.10.2007 - NADAexpress: Om nettverksproblemene to dager tidlig i september

Enkelte brukere av NADAexpress opplevde mandag 3. og tirsdag 4. september at tilgangen til serveren var tregere enn vanlig. Samtidig merket NADA selv tydelig at distribusjonen av annonsene ut til en del av avisene langt fra gikk like lynkjapt som den pleier. Det ble arbeidet intenst for å finne årsaken til problemene. Blant annet var det mye kontakt med Telenor, som leverer Internett-tjenestene NADAs servere benytter.

Ved lunsjtider tirsdag ble det avklart at Telenor hadde et betydelig problem i en «border-router» - altså en router som knytter Telenors nett sammen med nettene til andre nettleverandører. Straks Telenor hadde fikset opp i dette - NADA er ikke kjent med hvordan - fungerte ting som de skulle igjen. NADA beklager eventuelle problemer som tregheten og forsinkelsene måtte ha medført.

28.06.2007 - Kraftig oppgradering av NADAexpress maskinvare

NADA har investert i ny maskinvare til NADAexpress. De gamle PowerPC-baserte serverne har fungert uten problemer i de fire årene NADAexpress har eksistert, men med så stor trafikk og med så mange brukere som tjenesten har nå i 2007, var det på tide med en skikkelig fornying og oppgradering av maskinvaren.

Tjenesten ble lagt over til ny server natten mellom 18. og 19. juni. På forhånd var alle data kopiert over til ny og kraftigere diskløsning. Flyttingen av NADAexpress gikk helt uten problemer av betydning.

I den grad brukerne har merket noe til oppgraderingen i det hele tatt, må det være at sjekking av PDF-annonser nå går betydelig raskere enn før. For en "gjennomsnittlig" PDF er tiden gått ned fra to sekunder til i underkant av ett sekund. Dette betyr kanskje ikke så mye i praksis for den enkelte., men for de virkelig tunge PDF'ene betyr en halvering av preflight-tiden at NADAexpress er blitt klart raskere å bruke.

For de teknisk interesserte: NADAexpress kjøres nå på en Xserve Quad Xeon med 4GB RAM. Den har 2 dual-core 3.0GHz Intel “Woodcrest” Xeon prosessorer. Diskløsningen som brukes er en Xserve RAID med lagringskapasitet på 2x3.5TB.

28.06.2007 - Problemer med NADAkatalogen midt på dagen torsdag 21.juni

I forbindelse med oppsett av en ny test- og utviklingsserver (også en Xserve Xeon) oppstod et problem som medførte at NADAexpress begynte å sende annonser til testmottakere istedenfor dit de skulle! Dette ble imidlertid raskt oppdaget, og riktig katalog ble lagt tilbake på plass. De feilsendte filene ble manuelt omsendt til riktig mottaker, og etter et par timer var alt ryddet opp i. NADA beklager de - heldigvis relativt små - forsinkelsene som oppsto med å få annonsene frem dit de skulle.

28.06.2007 - Stor trafikk på NADAexpress i første halvår 2007

NADAexpress har hatt et godt første halvår. Antall sendinger ligger an til å bli omtrent 94600. Tilsvarende halvår i fjor var det såvidt over 77000 sendinger. Økningen fra 2006 til 2007 er så langt på 23%.

12.06.2007 - Ny og forbedret lineær profil for fargekonvertering

NADA har utviklet en ny og bedre lineær ICC-profil for fargekonvertering av bilder til avisannonser. Profilen er resultatet av et omfattende prosjekt med mange aviser involvert i prøvetrykking, diskusjon og vurderinger, og med Peter Nussbaum ved Høgskolen i Gjøvik og Hanne Josefsen (da: IGM; nå: Fargerommet Grafisk) som fargefaglige ressurser.

Den nye profilen er kalt Nada_avis_vjuni2007.icc og kan lastes ned fra denne siden. Der står det også en enkel angivelse av hvordan den nye profilen skal plasseres riktig på maskinen din.

Den nye versjonen av profilen er bare en teknisk forbedring av forrige versjon. Den representerer ingen prinsippielle eller metodiske endringer i NADAs standard for lineær avisproduksjon. Så profilen kan bare tas i bruk istedenfor den gamle uten videre, og uten at det trengs å gjøres tilpasninger eller målinger andre steder i produksjonsprosessen.

Følgende aviser/trykkerier har deltatt i prosjektet: Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Fædrelandsvennen, Halden Arbeiderblad, Nr1 Trykk, Stavanger Aftenblad og VG. NADA er glad for at dette prosjektet nå er i mål og at profilen er klar til å tas i bruk, og takker alle for innsatsen.

Den nye profilen vil bli presentert på IGMs fargestyringskonferanse i Oslo 13. juni. Les mer om denne konferansen her.

25.04.2007 - Ny NADAexpress-versjon: Følgeseddeldata i brukerhistorien

En utvidet versjon av NADAexpress blir satt i drift natt til torsdag 26. april. Det nye i denne versjonen er at det blir mulig å finne tilbake til følgeseddelverdier fra tidligere sendinger. Dette er noe som en del brukere har bedt om og sagt vil være nyttig.

De nye mulighetene finner man i Brukerhistorien. Der er nå Følgeseddel lagt inn som en hendelse som logges på øverste nivå. Klikker man på linken fra denne, kommer man til en side der følgeseddeldetaljer kan vises for én og én mottaker, med linker som gjør det lett å bytte fra mottaker til mottaker.

Med denne nye muligheten kan det lett bli mange linjer på øverste nivå i brukerhistorien, særlig hvis man ofte har flere mottakere til annonsene man sender. Det er derfor lagt inn en lokalmeny øverst på siden som gjør det mulig å bestemme detaljeringsnivået.

Det er også lagt inn en tilsvarende lokalmeny på Brukerdata-siden. Denne bestemmer hvilket detaljeringsnivå som skal brukes som standard i brukerhistorie-visningen, det vil si den detaljeringen som brukes til man går inn og overstyrer. Alle NADAexpress-brukere har i utgangspunktet fått detaljeringsnivået satt til «Detaljer for sendinger», som gir en brukerhistorie som ser ut nesten akkurat som tidligere. Men nå har man altså muligheter til å endre dette, både kort- og langsiktig.

25.04.2007 - Nye aviser i NADA-katalogen/oppdaterte Mediasite-grupper

13. april ble Hamar Dagblad og Ringsaker Blad lagt opp på NADA og meldt inn i standardgruppene Mediasite Hedmark og Mediasite Total. NADAexpress-brukere som har egendefinerte grupper bør vurdere om det er aktuelt å utvide noen av disse.

25.04.2007 - Diverse rekorder på NADAexpress i mars

I forrige nyhetsbrev (2/2007) ble det meldt om «to dager i mars med over 1000 annonsesendinger via NADAexpress». Det riktige tallet ble tilslutt fem dager! Og den nye bakkerekorden lyder på hele 1.234 sendinger. Den ble satt 29. mars, torsdag før påske. Dessuten ble totalen for mars ny bestenotering på hele 18.406 sendinger. I og med at månedstallet tidligere aldri har vært over 15.000, må også dette sies å være en solid rekordforbedring.

25.04.2007 - NADAexpress WebServices nærmere release

NADAexpress WebServices - NXWS - er, som nevnt i forrige nyhetsbrev, funksjonalitet for program-til-program styring av sjekking og overføring av annonser. Man kan se på det som en slags handsfree NADAexpress: Alt skjer tilsvarende som når man bruker NADAexpress manuelt fra en nettleser, men hele jobben kan utføres av et program.

Utviklingen av NXWS er nå kommet så langt at all nødvendig programkode er med i den nye versjonen av NADAexpress (se ovenfor) - men inntil videre er den ikke aktivert.

NXWS-funksjonaliteten vil gi betydelig redusert håndteringstid for reklame- og mediebyråer og andre med store mengder ensartede annonser. NADA er i samtaler med flere aktører for å komme i gang med virkelighetstro testing og etterhvert praktisk utnyttelse av disse mulighetene. Men vi snakker gjerne med flere! Høres dette interessant ut, så ta kontakt.

28.03.2007 - Fremgangen fortsetter i 2007

Som fortalt i forrige nyhetsbrev ble det i fjor overført nær 150.000 annonser via NADAexpress, tilsvarende en annonsegjennomstrømming til en verdi på over 3 milliarder kroner. NADAs standardiseringsarbeide på dette området er tydeligvis etterspurt av markedet. Og fremgangen har fortsatt inn i 2007! I løpet av de tre første månedene i år ligger det an til å bli overført rundt 46.000 annonser, noe som vil være en vekst på 20% mot samme periode i fjor.

28.03.2007 - Nye mottakere og nye Mediasite-grupper i katalogen

Tidlig i mars ble det i møter mellom NADA og Mediasite besluttet å opprette faste grupper i NADAkatalogen svarende til de forskjellige Mediasite-samkjøringene. Som et resultat av dette ligger det nå 10 Mediasite-relaterte grupper i katalogen. Det ble også avtalt å arbeide for å få inn i NADAkatalogen de Mediasite-avisene som ennå ikke var der.  Pr. 15. mars ble Porsgrunnsposten og SarpsborgAvisa lagt opp på NADA. 26. mars ble også Lillesandsposten lagt opp. Disse avisene er meldt inn i sine respektive Mediasite-grupper. NADA arbeider videre med denne saken og jobber også med å få inn flere grupperinger innenfor de andre etablerte samkjøringene. NADAexpress-brukere som benytter seg av egendefinerte grupper bør vurdere om det er aktuelt å utvide gruppene.

28.03.2007 - Store annonsedager i mars

Både tirsdag 13. mars og tirsdag 20. mars ble det gjennomført godt over 1000 annonsesendinger via NADAexpress. Det er de to første gangene med firesifret dagstotal. Foreløpig er det 13. mars som har rekorden med hele 1.166 sendinger.

28.03.2007 - Prioriterte utviklingsprosjekter i år

NADA arbeider med mer enn dagens NADAexpress. Følgende er de viktige prosjektene i 2007:

NADAexpress Web Services. En ny, nettbasert løsning for program-til-program overføring og sjekking av annonser - en slags handsfree NADAexpress. Denne løsningen vil gi betydelig redusert håndteringstid for reklame- og mediebyråer og andre med store mengder ensartede annonser. For avisene vil dette føre til et klart større annonsetilfang via NADAexpress. Utviklingen av denne løsningen har allerede kommet ganske langt.

"NADAsentral". Tidlig i 2007 startet en forprosjektgruppe, med representanter for alle de store avisgrupperingene, med å utarbeide en beskrivelse og en vurdering av et nettbasert annonsemottak. Dette vil være en plattformuavhengig løsning som vil gi økt tilgjengelighet og redusere behovet for spesielt utstyr og kompetanse knyttet opp mot avisens annonsemottak.

Ny versjon av NADAs lineære ICC-profil. Vi er i gang med et større prosjekt, med flere runder prøvetrykking i en hel del avistrykkerier, for å utarbeide en oppdatert og forbedret versjon av NADAs lineære ICC-profil.

NADAcmyk. Dette vil bli en nettbasert løsning, på sikt knyttet opp mot NADAexpress, for automatisk konvertering til CMYK av PDF-annonser uttrykt i RGB eller andre ”gale” fargerom. Dette bidrar til standardisert fargebruk og god annonsekvalitet, og gjør det lett for avsendere å fargekonvertere PDF'ene på riktig måte.

Digitale annonsebestillinger. Prosjektet med digitale annonsebestillinger fra mediebyrå til avis går også videre. Dette muliggjør automatisk overføring og innlasting av annonsebestillingene i avisenes annonsesystemer og reduserer dobbeltarbeid, tastefeil, samt sikrer korrekt fakturering.

NADA skaper verdier gjennom standardisering og utvikling. Standardisering og strømlinjeforming gjennom felles løsninger i regi av NADA, styrker avisenes markedsposisjon slik at de fremstår som en attraktiv, tilgjengelig og homogen markedskanal. Det er et mål at alle utviklingsprosjekt også skal bidra til en mer effektiv produksjon i den enkelte avis.

Februar 2007 - Ny bakkerekord for NADAexpress i januar

Nyeste NADAexpress-statistikk viser at det ble utført 14.917 enkeltsendinger i januar 2007. Dette er ny månedsrekord. Forrige bestenotering var 14.854 fra mars 2006. I januar 2006 var det 12.889 sendinger. Stigningen fra januar 2006 til januar 2007 var på 15,7%. I januar i år var det 22 virkedager, noe som gir et snitt på 678 sendinger pr virkedag.

12.01.2007 - NADAexpress har åpnet for TrueType-fonter i PDF-annonser til avis - med advarsel

Fra 12.01.2007 er det åpnet opp i NADAexpress for bruk av TrueType-fonter i PDF-annonser til avis. Det gis riktignok en advarsel til avsenderen om at en del TrueType-fonter er av mindre god kvalitet og således kan skape problemer. Men hvis avsenderen er trygg på at fontene som er brukt, er greie, kan annonsen sendes til avisen(e).

Dermed er det blitt lettere å få avisannonsene gjennom sjekkingen på NADAexpress. Dette vil spesielt gjelde for dem som lager annonsene sine på en Windows-plattform, der TrueType-fonter er svært så utbredt.

En mer omfattende beskrivelse og drøfting finnes her.

12.01.2007 - NADAexpress i 2006

I 2006 ble det gjort i alt 148 518 annonsesendinger fra NADAexpress (mot 93 811 året før). Det tilsvarer 12 376 sendinger pr måned i snitt. Høyeste måned var faktisk mars med 14 854 sendinger. Også i oktober var det over 14 000 sendinger. Lavest var naturlig nok juli med 7 132 sendinger. Fra oppstarten i april 2003 og frem til og med desember 2006 er det gjort hele 283 539 sendinger.

Fordelingen i antall sendinger er omtrent 95% avisannonser og 5% magasinannonser.

I mai 2006 gjorde NADA en statistisk undersøkelse som viste at gjennomsnittlig listepris for en avisannonse (beregnet i tidsrommet 01.05.2005 – 30.04.2006) var kr 21.300. Om vi går ut fra at dette snittet i hvert fall ikke falt utover i resten av 2006, tilsvarer det en samlet verdi på avisannonsene overført i hele 2006 via NADAexpress på over 3 milliarder kroner.

NADA tar sikte på ytterligere økning i 2007. Både gjennom at NADAexpress blir stadig mer anerkjent som de-facto standarden for levering av annonser til avis og magasin, og ved at vi får ferdig prosjekter som, for bestemte typer brukere, vil lette bruken av NADAexpress ytterligere.

28.11.2006 - Standardiseringskonferansen 24. oktober

På årets Standardiseringskonferanse var det to områder av spesiell interesse for de oppgavene NADA driver med. Peter Nussbaum fra fargelaboratoriet ved Høgskolen i Gjøvik orienterte om status og planer for prosjektet for å lage ny versjon av NADAs standard lineære ICC-profil. Tom Lorentzen fra Carat tok for seg «Digitalisering av annonseflyten; på generelt og prinsipielt grunnlag.

I innlegget sitt sa Tom Lorentzen blant annet at mens digitale annonsebestillinger i hovedsak er noe mediene drar fordel av, er digitale mediefakturaer et mål for mediebyråene. For begge parter er det snakk om å gi og å få. Avisannonser er kostbare å reservere, rekvirere, produsere og kontrollere, og det er stor overhead fordi reglene er mange og kompliserte og enhetene er små. Digitalisering av hele prosessen er det endelige målet, med store fordeler for begge parter.

Konkret fortalte Tom bl.a. at Carat er i gang med et prosjekt med Posten for å digitalisere mediefakturaer, og at Carat ønsker digitale fakturaer fra alle media – nå! Han oppfordret også mediene til å tenke kreativt for å kunne tilby en eller annen form for Annonsekontroll (altså feedback på at annonsen har fått «ønsket eksponering»). I dag benytter Carat ekstern hjelp for annonsekontroll av avisannonser. Tom sa at dette bør avisene kunne ta hånd om selv! Andre medier gjør det!

28.11.2006 - Ny versjon av NADA Annonsemottak 5

Versjon 5.0.3 av NADA Annonsemottak 5 for Mac OS X ble sluppet 25. oktober 2006. Programmet ligger som en nedlastbar installasjonsfil på denne siden. I og med at Annonsemottaket selv, hver gang det startes, sjekker etter om det er kommet en nyere versjon, er det nok mange mottakere som har oppdaget dette allerede. NADA er kjent med at en hel del brukere har lastet ned og oppdatert, og har ikke mottatt meldinger om problemer av noe slag.

Den nye 5.0.3-versjonen inneholder en viktig feilretting samt en forbedring som vil være nyttig for en del brukere.

Rettet feil: Den innebygde nettpubliseringsløsningen NADAlokal, som lar andre brukere i huset se på lister over mottatte annonser, er gjort robust overfor ikkestandard tegn i annonsetitler etc. I tidligere versjoner laget slike tegn problemer for NADAlokal.

Forbedring: I NADA Annonsemottak kan man spesifisere et fast navngivningsopplegg for annonsefilene til produksjonen. Automatisk genererte filnavn på annonsene brukes både ved automatisk lagring ved mottak og blir foreslått som navneforslag når man lagrer manuelt. Dette navngivningsopplegget er utvidet og forbedret. Detaljert beskrivelse finnes i den oppdaterte brukerhåndboken.

28.11.2006 - NADAexpress i ny versjon fra 10. november 2006

En ny NADAexpress-versjon ble tatt i bruk fra nevnte dato. Det er bare snakk om et par meget små forandringer:

 • — På Velg-fil-siden brukes et PDF-symbol for om mulig å gjøre det enda klarere at NADAexpress er beregnet for PDF-annonser og intet annet.

 • — På Følgeseddel-siden vises nå filnavnet på den opplastede PDF’en. For tunge brukere, som laster opp mange filer hver dag, blir det dermed lettere å holde styr på nøyaktig hvilken fil man driver på med i øyeblikket.

24.10.2006 - Standardiseringskonferansen 2006

NADA og MBL arrangerte årets Standardiseringskonferanse tirsdag 24.oktober på konferansesenteret i Folkets Hus i Oslo. Rundt 80 personer fra både avis- og byråsiden deltok.

Følgende innlegg ble presentert:

13.10.2006 - Nok en milepæl passert for NADAexpress

En gang like etter lunsj på onsdag 11. oktober ble annonse nummer 250 000 sendt fra NADAexpress. En kvart million annonser er et imponerende tall for et forholdsvis lite marked som det norske, og viser at NADAexpress er den overlegent mest anvendte overføringskanalen for annonsemateriell her til lands.

13.10.2006 - Ny versjon av NADAexpress i drift fra 12. oktober

Selv om det ikke er så lenge siden NADAexpress-tjenesten ble oppdatert sist (20. september), er det allerede lagt opp enda en ny versjon. Denne gang er det gjort en forbedring i visningen av brukerhistorien. Dette vil først og fremst være nyttig for de som sjekker og sender mange filer daglig.

Før var det slik at brukerhistorien benyttet brukerens eget filnavn som identifikasjon når det gjaldt sjekkingen av PDF’er, mens NADAexpress-filnavnet (på den samme annonsen) ble brukt som referanse på sendingen. Dette har vært rimelig greit å finne ut av, men det kunne bli litt uoversiktlig dersom det var snakk om mange sjekkinger og sendinger innenfor et kort tidsrom.

Nå er visningen i brukerhistorien endret slik at brukerens eget filnavn brukes begge steder. Kontrollen av brukerhistorien blir dermed mye mer oversiktlig. NADA-filnavnet på filen, som kan være nyttig å kjenne i noen sammenhenger, vises som en kommentar i en annen kolonne. Merk: Fordi dette bare dreier seg om selve presentasjonen av data som hele tiden har ligget i basen, så vil den nye visningen også gjelde for brukerhistorie fra tiden før endringen ble gjort.

13.10.2006 - Forsinket oppdatering av brukerhistorie på NADAexpress 06.10

Midt på dagen fredag 6. oktober var det noen brukere som på diverse måter tok kontakt med NADA og sa at «alt funker sånn sett fint med NADAexpress, men det ser ut som annonsene ikke blir sendt til mottakerne». Og begge deler av utsagnet stemte faktisk veldig bra. Alt fungerte fint, og det så ut som om annonsene ikke ble sendt. Men det ble de – uten forsinkelser. Det hadde imidlertid oppstått et problem i modulen som ser på feedback fra sendingene og bruker denne til å oppdatere brukerhistorie-data. Dermed ble ikke brukerhistorien oppdatert som den skulle.

I den nye NADAexpress-versjonen (jfr. forrige sak) er det også gjort en forbedring som gjør at en slik «rapporteringsforsinkelse; ikke skal skje igjen. Og som sagt: Filene ble sendt akkurat slik de skulle, også fredag 6. – selv om det en kort stund ikke så slik ut.

04.10.2006 - Prosjekt for å lage ny NADA ICC-profil

NADA har satt i gang et prosjekt for å fremskaffe en tidsriktig og enda bedre versjon av NADAs lineære ICC-profil for fargekonvertering av bilder. Med i prosjektet er en rekke av de større avisene/avistrykkeriene, som skal bidra med testtrykking og kompetanse. Dessuten er både fargelaboratoriet ved Høgskolen i Gjøvik og IGM Designskolen med som faglige ressurser.

Første runde med testtrykking skal være ferdig senest 1. november, og det tas sikte på at en ny profil kan foreligge tidlig på nyåret. Frem til da er den gamle profilen (i versjon fra januar 2004) god nok!

Prosjektet vil bli gjennomgått på MBL/NADAs Standardiseringskonferanse 24. oktober.

04.10.2006 - Annonsemottakere kan også ha glede av å bruke NADAexpress

NADAexpress er først og fremst et mye brukt og anerkjent verktøy som trygger og forenkler annonsesjekking og -sending for avsendere, altså de som lager annonsene. At også de som mottar annonsene – avisene og magasinene – kan ha glede av å bruke NADAexpress, er noe som kanskje ikke alle kjenner like godt til.

En annonsemottaker vil ofte være interessert i å sjekke hva NADAexpress har foretatt seg med annonser til egen avis/eget magasin. Bl.a. kan det være nyttig å se på tidspunkter og på eventuelle advarsler fra PDF-sjekkingen. Som «mottakerbruker; kan man sjekke status for annonser og sendinger rettet mot mottaker(e) knyttet til egen bruker.

Hvordan bli mottakerbruker? Man må være registrert som vanlig bruker på NADAexpress, og så kontakter man NADA eller NADA support, som vil avklare at man er berettiget til status som mottakerbruker og deretter ordne saken på et blunk.

04.10.2006 - Ny versjon av NADAexpress satt i drift 20. september

En ny versjon av NADAexpress-programmet har vært i drift siden 20. september. Sett fra brukernes side er den så godt som identisk med forrige versjon, men den har en del forbedringer når det gjelder drift og vedlikehold.

NADA oppgraderer NADAexpress flere ganger i året. Dersom forbedringer og utvidelser har direkte konsekvenser for brukerne og deres muligheter, vil dette selvfølgelig bli beskrevet i et NADA nyhetsbrev synkronisert med oppdateringen.

Oppdateringsdato for gjeldende versjon av NADAexpress står helt nederst til høyre på nettsidene til NADAexpress.

26.09.2006 - Standardiseringskonferansen - tirsdag 24. oktober 2006

Standardiseringskonferansen avholdes i Oslo Kongressenter, Folkets Hus i Youngsgaten 11, Oslo.

Årets program vil ha fokus på behovet for avisstandarder, nytt prissystem i Fire Store, lineær avisproduksjon, digitale annonsebestillinger, NADAexpress og medieundersøkelser. 

Konferansen koster 950 kr pr deltaker.

Påmelding til Ragnhild Holmen på e-post: ragnhild.holmen@mediebedriftene.no eller på telefon 22 86 12 00.

Klikk her for å laste ned programmet som PDF.

17.08.2006 - Ny dato for standardiseringskonferansen

Det er tidligere informert om at Standardiseringskonferansen skulle avholdes i Oslo den 21. september. Nå har NMF lagt årets «Folks medievaner; til samme dag, en konferanse som pleier å bli avviklet i oktober/november. Vi har derfor sett oss nødt til å flytte tidspunktet for Standardiseringskonferansen til: tirsdag 24. oktober.

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom MBL-Avis og NADA.

17.08.2006 - NADAexpress sjekker og distribuerer annonser for betydelige verdier

På NADAs serverbaserte tjeneste NADAexpress blir annonser i PDF-format sjekket mot avisenes krav til PDF-annonser og deretter overført til mediene sammen med en følgeseddel som avsenderne fyller ut over nettet.

NADA har gjennomført en undersøkelse for å fastslå verdien av de annonsene som overføres til mediene på denne måten.

Undersøkelsen har sett på annonser overført i tidsrommet 1. mai 2005 til 30. april 2006. I dette tidsrommet ble det foretatt ca. 115.600 enkeltsendinger fra NADAexpress til avis.

Gjennomsnittlig verdi på disse annonsene er beregnet til kr. 21.300, tilsvarende en samlet innrykkingskost (ut fra prislistene) på kr 2.424.280.000, altså nesten 2,5 milliarder kroner.

17.08.2006 - NADA og sendinger på ISDN

Da NADA begynte med annonseoverføringer for 10 år siden, var ISDN et naturlig valg som overføringskanal. Det er det ikke lenger! Allerede da NADA-programmene kom i versjon 3 i år 2000, ble FTP-overføringer på Internett introdusert som et mer tidsriktig og bedre alternativ. Siden da har det skjedd en langsom og gradvis overgang til annonsemottak via FTP. I dag er det 106 av mottakerne i NADA-katalogen som benytter FTP, mens 51 fortsatt er avhengig av ISDN og Transmission Manager. I løpet av 2006 har antallet FTP-sendinger fra NADAexpress økt fra 70% av totalen i januar til 76% i juli.

ISDN-overføringene er avhengig av maskin- og programvare som ikke lengre kan kalles standard. Verken overføringsprogrammet, maskinene det kan kjøres på eller de nødvendige tilleggskortene er i salg lengre.

Derfor bør alle komme over på FTP-mottak. Fordelen er at man kan bruke infrastruktur (les: Internett-tilgang) som alle allerede har «gratis; istedenfor en ISDN-linje som koster penger hver måned, i tillegg til at man ikke er avhengig av utstyr som vanskelig kan erstattes dersom det skulle feile.

NADA kommer i tiden fremover til å intensivere arbeidet med å få de resterende NADA-mottakerne med ISDN til å gå over til FTP-mottak.

29.06.2006 - MBL og NADAs Standardiseringskonferanse

Standardiseringskonferansen blir i år avviklet den 24. oktober (tidligere dato; 21.09), Oslo Kongressenter, Folkets Hus i Youngsgaten 11, Oslo.

I år vil en representant fra et formidlingsbyrå/MIO belyse avisenes behov for standardisering. Vi vil også fokusere på digitalisering av annonseprosessen. I den forbindelse vil vi få høre om erfaringene formidlingsbyrå og en avis/samkjøring har med digitale annonsebestillinger. På det tidspunktet som konferansen blir avholdt foreligger det nye lesertall. Are Kværk, direktør i TNS Gallup, vil fortelle om disse og om de henger på greip denne gangen. Vi kommer tilbake til et fullstendig program tidlig i høst, men sett av dagen allerede nå.

29.06.2006 - Ny versjon av modulen for Digitale annonsebestillinger

En oppdatert versjon av modulen for å generere digitale annonsebestillinger ble satt i drift 24. mai. Modulen brukes i mediesystemet hos Carat/Vizeum, og gjør at mottakerne får inn bestillingene derfra digitalt istedenfor på telefaks. Endringene som kom i mai, ble gjort etter innspill fra og avtale med TietoEnator, for at brukerne av XML-bookeren i deres MPress-system skal få optimal flyt i mottaket av slike ordrer.

NADA arbeider med å øke bruken av digitale bestillinger. Interessert? Kontakt NADA.

29.06.2006 - Jevnt høyt nivå på bruken av NADAexpress

NADAexpress er en tjeneste som brukes av fler og fler. Annonsesendingene ligger på et jevnt høyt nivå. I februar ble det foretatt 10.993 enkeltsendinger, i mars 14.855, april 10.843 og endelig i mai 13.975. Tallet for juni vet vi ikke før måneden er slutt, men ser ut til å ende i nærheten av mai-tallet.

Vi har lagt inn visning av annonsevolumet på startsiden vår (www.nada.no). Rett under knappen som linker til NADAexpress ligger det tellere som viser hvor mange annonser som hittil er sendt inneværende dag, inneværende måned og totalt. På den måten kan alle som er interesserte, se hvordan bruken arter seg.

29.06.2006 - NADAexpress og InDesign-PDF'er med forløpninger

NADA oppdaterte 12. mai NADAexpress sjekkeprofiler for avisannonser og magasinannonser. Før oppdateringen var det enkelte problemer med å få InDesign-PDF'er med forløpninger gjennom PDF-sjekkeren uten blokkerende feil. I PDF'er som eksporteres direkte fra InDesign CS og CS2 blir slike forløpninger kodet på svært mange forskjellige måter, avhengig av «forholdene». Nøyaktig hvilke forhold som hensyntas er det kanskje bare Adobe som vet nøyaktig. Det ser imidlertid ut til at oppdateringene i mai har løst de fleste praktiske problemene på NADAexpress.

I og med at variasjonen i kodingen av forløpninger er så stor, er det allikevel vanskelig å påstå at absolutt alt som burde gå greit gjennom, nå faktisk gjør det. Generelt gjelder at PDF'er som er produsert av Acrobat Distilller, har mindre fancy/avansert koding av bl.a. forløpninger. Så et råd til brukere som måtte slite med å få gjennom PDF'er eksportert direkte fra InDesign CS/CS2: Skriv ut til PostScript-fil (med Adobe 7.0 PPD) og kjør denne filen gjennom Acrobat Distiller med NADAs innstillingsfil.

24.02.2006 - Egendefinerte mottakergrupper

NADAexpress har fått ny funksjonalitet! Nå kan registrerte brukere sette sammen sine egne grupper av annonsemottakere og få dem lagret i databasen. Slike grupper kan så velges på følgeseddelsiden. For brukere som jevnlig sender annonser til samme gruppe mottakere, er dette et effektivt verktøy.

Spesielt de tyngre NADAexpress-brukerne har etterspurt denne funksjonaliteten i lang tid. Nå er den her! Enkel å sette opp og administrere, klart arbeidsbesparende å bruke.

Man får tilgang til siden for gruppeoppsett fra Tjenestemenysiden. Det er sikkert lurt helt fra starten å legge litt omtanke i å gi gruppene man setter opp, gode og meningsfylte navn. Så blir det lett å bruke disse gruppene senere uten for mye prøving og feiling. Selve gruppeoppsett-siden er såpass intuitiv å arbeide med at det ikke trengs noen egen dokumentasjon/beskrivelse av dette.

Egendefinerte grupper vises med "<" og ">" tegn i katalogen. Dermed skiller de seg fra de gruppene som er felles for alle og som vises med "[" og "]".

De egendefinerte gruppene blir lagret pr NADAexpress-bruker. Er man flere i samme bedrift som bruker NADAexpress og ønsker å kunne benytte de samme gruppene, må man passe på å logge inn som samme bruker - nemlig den brukeren som har opprettet gruppene.

27.01.06 - Per E. Trevland er på plass i NADA

Per E. Trevland begynte som daglig leder i NADA fra 1. januar 2006. Han har lang fartstid i mediebransjen, bl.a. som daglig leder i avissamkjøringen Media Link Vestfold (nå Mediasite) og i TV Vestfold. Den første tiden i NADA var preget av fokus på produkter og samarbeidspartnere, men Per er nå klar for mer kontakt ut i markedet. Les mer.

30.12.05 - Magasinene til Egmont Serieforlaget AS er på NADA

Egmont Serieforlaget AS og NADA har inngått en avtale om at Egmont Serieforlaget skal bruke NADAs løsninger for mottak av annonsemateriell til en lang rekke av sine publikasjoner. I alt 48 av magasinene til Egmont Serieforlaget er fra i dag tilgjengelige via NADAexpress. Dette gjelder følgende magasiner: AgentX9, Bamse, Barbie, Billy, Chica, Disney Fairies, Disney Kult, Donald Duck & Co., Donald Duck Kryss, Donald Duck Pocket, Dyreparken, Ernie, Fantomet, Fantomet Krønike, Fantonald, Girls, Goal, Gogirl, Gråtass, Gubben og Katten, Herman Hedning, Hjemmet Kryss, Hobby Kryss, Hot Wheels, Inside, Josefine & Gjengen, Julia, Kjendiskryss, Kryssordbladet, Mikke Mus, Mikke Mus Kryss, Mine Dyrevenner, Nemi, Ole Brumm, Ole Brumm Magasin, Phonezone Magasin, Pokemon, Power Ranger, Prinsesser, Reisekryss, Spiderman, Star School, Toxic, Tusj, Wendy, Witch, Witch Tema, X-men. Listen kan bli utvidet etterhvert.

De samme magasinene er selvfølgelig tilgjengelige også for dem som kjører NADA Følgeseddelprogram, bare man passer på å oppdatere NADA-katalogen. I Følgeseddelprogrammet må man sende via Egmont Serieforlaget som distributør, helt tilsvarende til slik det sendes til magasinene fra Allergruppen og Hjemmet Mortensen.

22.11.05 - Oppdatert PDF-sjekker på NADAexpress

Programmet som NADAexpress bruker for å sjekke annonser, er nå oppgradert fra pdfInspektor2 til pdfInspektor3. pdfInspektor3 er bl.a. mer tolerant overfor smårusk i PDF'ene. Dette gjør at feilmeldingen «Feil i PDF'en - den kan ikke sjekkes; vil dukke opp sjeldnere enn før. I denne omgang er det ikke gjort endringer i de sjekkeprofilene som avisannonser og magasinannonser testes mot. Men med pdfInspektor3 som sjekkemotor er grunnen lagt for en fremtidig oppdatering/modernisering av disse profilene.

01.11.05 – Per Trevland ny daglig leder i NADA

Per Edv. Trevland (52) er ansatt som ny daglig leder av et enstemmig styre i NADA (Norske Avisers Digitale Annonsetjenester). Trevland er i dag ansatt som konsulent/partner i reklamebyrået Plenum AS i Vestfold. Han har lang fartstid i mediebransjen, bl.a. som daglig leder i avissamkjøringen Media Link Vestfold (nå Mediasite) og i TV Vestfold. Trevland tiltrer stillingen fra nyttår. Kontaktperson: Styreleder Dag Norvang, telefon: 918 64 545.

22.08.05 – NADAs arbeid etter Magne Johnsen

NADAs tjenester og NADAs arbeid til beste for brukerne kjøres videre som før. Jørgen Tandberg i Avisenes Felleskjøp vil i en overgang fungere som administrativ leder i NADA på deltid. Styret i NADA arbeider med å finne frem til og få på plass en ny ledelse på permanent basis.

10.06.05 – An English version of NADAexpress has been released

An updated version of NADAexpress has been released, containing several new features and enhancements. The most significant is that NADAexpress now is available also in an English-language version, giving all English-speaking users access to the NADAexpress service for preflighting and transmitting PDF ads to Norwegian newspapers and magazines. User registration is available for advertisers in a large number of countries. Also, the user interface has been improved, with a more intuitive way of indicating whether to use newspaper or magazine requirements when checking the PDFs. In addition, several enhancements have been made in order to optimize the service further

10.06.05 – Engelsk versjon av NADAexpress

Ny versjon av NADAexpress er nå på plass med en rekke forbedringer. Det mest iøynefallende er at engelskspråklige brukere nå kan bruke NADAexpress og både sjekke og sende annonser til norske aviser og magasiner. I denne forbindelse er det også lagt opp til registreringsmuligheter for annonsører i de fleste land som vil være aktuelle. Det er også gjort enklere og tydeligere å velge mellom avis og magasin for sjekk av annonser. Du velger nå om du vil sjekke annonsen for avis eller magasin ved å klikke på ønsket knapp direkte. Utover dette er det gjort en rekke forbedringer for å optimalisere tjenesten.

01.02.2005 - NADA annonsemottak 5 lansert!

NADA annonsemottak versjon 5 er nå lansert og klar tii nedlasting. Versjon 5 er fullt Mac OS X-kompatibel og vil forenkle og effektivisere arbeidsflyten vesentlig. Mer informasjon finner du under NADA 5-fanen ovenfor.

2004 Emne
03.11.2004 - MBL/NADAs standardiseringskonferanse - dokumentasjon
02.09.2004 - Enklere å sende til mange: [ Grupper ] i avislisten
12.07.2004 - En rekke nye funksjoner i NADAexpress i første halvår 2004