Support

Gammelt – Prosjektstatus

08.05.2008 - Mediebyrået OMD går over til å sende digitale annonseordre

Etter en kort og effektiv opplæringsperiode har mediebyrået OMD gått over til å sende digitale rekviser til de av mediene som kan ta imot dette. OMD sender dermed digitalt til akkurat de samme som Carat/Vizeum gjør det til. OMD ser også for seg tilleggsnytter ved å bruke den digitale løsningen. Bl.a. er det faktisk en del medier som ikke har faks, og som hittil har vært avhengig av et tungvint scanneopplegg for å kunne motta ordre. Med den nye digitale rekvis-modulen er det uhyre enkelt å generere PDF direkte til disse mediene.

07.05.2008 - MediaNorge-systemet tar imot digitale rekvisisjoner

Etter opprettelsen av Media Norge Salg, er det blitt en del endringer i navnene på de tidligere FireStore-mediene som tar imot digitale rekvisisjoner når de sendes direkte til samkjøringen. I tillegg er det kommet til noen nye medier. Den komplette listen av MediaNorge-relaterte medier ser nå ut som nedenfor. Navnene som brukes er de medienavnene som benyttes i Reklamedata-systemet

FIRE STORE (K)

MNO ADRESSEAVISEN (T/M)

MNO AFTEN (T/E)

MNO AFTENPOSTEN MORGEN (T/M)

MNO BERGENS TIDENDE (T/M)

MNO FÆDRELANDSVENNEN (T/M)

MNO FS+AFTEN (T/E)

MNO FS+AFTENPOSTEN MORGEN (T/M)

MNO STAVANGER AFTENBLAD (T/M)

MNO STORBYWEEKEND MAGASIN

10.04.2007 - Litt strammere struktur på annonsetitlene i XML'en

Annonsetitlene som sendes i attributten adHeading, og som XMLBooker og andre XML mottak trolig viser som «Annonsetittel», «Annonseheading» eller noe sånt, kan være sammensatt av opptil 3 elementer fra ordren: En 1-bokstavs kode, et jobbnummer, og selve annonseoverskriften. Dette med jobbnummer er noe som alltid brukes i forbindelse med kunngjøringsannonser fra Brønnøysund, og noen ganger ellers også.

Sammensetningen av disse elementene har til nå ikke vært helt optimal. Bl.a. har det blitt unødig mange blanke mellom delene, noe som har gjort feltet vanskelig å lese i XMLBooker. Nå er dette blitt strammet inn, slik at overflødige blanke fjernes og de forskjellige delene separeres med et ";"-tegn. Hvis alle 3 delene av headingen er med vil resultatet kunne se ut som «a;123456;Pensjon og Sparing», mens hvis ordren hverken har kode eller jobbnummer vil adHeading bli bare «Pensjon og Sparing» - akkurat som før.

04.01.2007 - Utvidelse i XML: Kundens organisasjonsnummer

Til nå har XML-ordrene bare identifisert kunden (= annonsøren) ved navn, på samme måte som på PDF/faksversjonen. Fra i dag er det lagt inn en ny versjon hos Carat, som sørger for at kundens organisasjonsnummer kommer med i XML'en så sant det er registrert i databasen til avsender (Carat). Hensikten er å gjøre det lettere for mottakerne å knytte den digitale rekvisen opp mot riktig annonsør i eget system. For at dette skal komme til praktisk nytte så må

  • — Carat gjøre en jobb med å legge inn flere slike organisasjonsnummer. Det høres det ut som om de er innstilt på å gjøre.

  • — Det enkelte mottakssted «lære opp» sitt XML-mottak ved at de org.nummerne som kommer i rekvisene legges inn i systemet. Legges inn én gang - kjennes igjen automatisk alle ganger deretter.

04.01.2007 - Endret håndtering av Plasseringstekst ved XML-genereringen

Når konsulentene hos Carat booker en annonse, henter de bl.a. opp en plasseringstekst fra databasen over mulige plasseringstekster for det aktuelle mediet. NADA og Reklamedata har lagt mye jobb i å standardisere disse plaseringstekstene som ligger i databasen. Det er i de fleste tilfelle slik standard plasseringstekst som blir sendt som <PlacementCode> i XML. Men Reklamedatasystemet er nå engang slik at konsulentene, etter at prisbasens standard plasseringstekst er hentet opp, tillates å redigere fritt i denne plasseringsteksten før rekvisen genereres. Hittil har da dette ført til at innholdet i <PlacementCode> har blitt vilkårlig og ikke egnet til automatisk gjenkjenning og mapping hos mottakerne.

I den versjonen som legges inn hos Carat i dag, er det gjort en vri på dette. Konsulentene tillates fortsatt å redigere i plasseringsteksten, men den teksten som havner i <PlacementCode> i XML'en er uansett alltid originalteksten fra databasen (m.a.o. fra «Hofflista»). Dersom det er redigerert manuelt, sendes den manuelt redigerte teksten i et annet element i XML'en som faktisk ser ut til å være laget for formålet, men som hittil ikke har vært brukt. Det er sjekket at slike (i NADA-sammenheng) «nye» XML-elementer med håndredigert plasseringstekst ikke lager problemer ved XML-mottaket i MPress. På den annen side så vises ikke disse håndredigerte tekstene noe sted i brukergrensesnittet i MPress-mottaket. Dette må selvfølgelig konsulentene i Carat/Vizeum informeres om, med beskjed om at slike spesielle plasseringskommentarer må legges i det vanlige info/kommentar-feltet i steden.

17.10.2006 - Gudbrandsdølen Dagningen mottar annonseordrene digitalt

Etter en grundig testrunde har GD nå begynt å ta imot rekvisisjonene fra Carat/Vizeum digitalt. GD kjører MPress fra TietoEnator, og har satt opp systemet slik at de digitale ordrene skal gå mest mulig automatisk inn i systemet. Første reelle ordre ble mottatt på formiddagen tirsdag 17.10.2006, og den gikk helt greit, sier ansvarlig i GD Jorulf Linberg.

24.05.2006 - Noen små oppdateringer i XML-koden

Det er gjennomført tre mindre endringer i utlegget av rekvisjonsdata i XML-filene som overføres:

  • — Rekvisisjonsnummeret legges ut i attributten @PayerReferenceNo i elementet Payer. (NB! Rekvisisjonsnummmeret legges fortsatt ut også i @referenceID i elementet AdInsertion, slik standarden krever.)

  • — Avsenders referanse («Vår ref:» på faksen) er lagt inn som et ContactPerson-element inne i MessageFrom-elementet

  • — Budsjettnummeret (som mottakere neppe har noen interesse av) er flyttet til et Meta-element med name="Budsjett"

De to første endringene er gjort etter ønske fra brukere, for å lette håndteringen ved mottak i XMLBooker i AdPress-systemet fra TietoEnator. Budsjettnummer-endringen måtte gjøres for å opprettholde prinsippet om at «alt som står på faksen, skal være med i XML-filen» når @PayerReferenceNo måtte brukes til noe annet enn budsjettnummeret.

24.01.2006 - Fire Store er med med i prosjektet

24. januar begynte annonsesamkjøringen Fire Store å motta rekvisisjonene fra Carat og Vizeum digitalt istedenfor på faks. På forhånd hadde det vært avholdt et introduksjonsmøte mellom NADA og Fire Store, og deretter gjennomførte Fire Stores annonsesystemleverandør TietoEnator nødvendig tilleggsinstallasjon samt opplæring. De digtale rekvisisjonene gjelder både bestillinger til samkjøringen selv samt bestillinger til de fire enkeltavisene (Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Adresseavisen) når disse går via Fire Store.

28.10.2005 - Kort oppsummering av testkjøringen så langt

Den første dagen - 11.oktober - ble det avdekket og rettet en feil i Reklamedatas XML-generering som gjorde at XML'er laget av «vanlige konsulenter» ble tilnærmet tomme, og dermed ikke brukbare i det hele tatt.

Men fra onsdag 12. oktober har alle XML-filer blitt generert slik de skulle. Det ikke har vært problemer av betydning med å bruke disse filene hos NR1 / hos RB. Såvidt vites har det heller ikke har oppstått rot/kluss med ordrer i forbindelse med testkjøringen så langt.

Noen detaljer:
  • — Onsdag 26.10 ble det rettet en feil i XML-genereringen som gjorde at infofeltet fra side 1 på samkjøringsorder ikke kom med i XML'en.

  • — På mottakssiden hos samkjøringer er det en problemstilling knyttet til inrykksdatoer for de av samkjøringsavisene som ikke kommer ut på datoer der det er angitt innrykk i XML'en. Dette må håndteres av det mottakende systemet, ettersom det ikke er åpninger i Ifra AdConnexion-standarden for å angi forskjellige innrykksdatoer for de forskjellige mediene som er med i en samkjøring.

  • — Konkateneringen av Kode + Heading fra fax til adHeading-feltet i XML'en gjør at headingen kan se litt merkelig ut. Er foreløpig ført opp på liste over XML-detaljer som skal ordnes etterhvert.

11.10.2005 - Testing startet

Testing med Ifra AdConnexion-sending av reelle ordrer startet. Avsender er Carat, de aktuelle mottakerne er fire forskjellige NR1-samkjøringer samt Romerikes Blad.

12.09.2005 - Bestillingsystemer som kan sende

Følgende brukere av Reklamedatasystemet kan i prinsippet sende digitale annonsebestillinger basert på Ifra AdConnexion XML:

Mediebyrå Status pr 12.09.2005
Carat Klare til å sende testsendinger
cia MediaEdge Avventer
MediaCom Avventer
OMD Avventer
12.09.2005

Dokumentasjonen som er nødvendig for videre uttesting, er ferdig i PDF-format.

17.06.2005 - Oppsummering av feedback på testfiler utsendt 31.05.23005

Tabellen nedenfor viser feedbacken på de testfilene som ble produsert med nyeste versjon av XML-modulen, og så distribuert pr e-post til systemleverandør/avis for testing i det enkelte system.

Medie Annonsesystem Status pr medio juni 2005
Aftenposten Egenutviklet Var med på uttesting. «Det går nok greit!»
Romerikes Blad TietoEnator Var med på uttesting. Ting går greit.
Fædrelandsvennen Atex Har vært med på tidligere tester. Det gikk greit da.
  Mactive Var med på uttesting. «Det ser greit ut.»
27.05.2005

XML testfiler produsert med Reklamedatas nye Blueseries v.2.0 versjon ser bra ut. De validerer riktig i henhold til IfraAdConnexion v.1.1, og alle typer prisinformasjon ser korrekt ut.

05.04.2005

Møte hos NADA mellom NADAs ressursgruppe for prosjektet og representanter for interesserte mediebyråer, avisgrupper og samkjøringer. Enighet om fremdriftsplan for det videre arbeid.